Njursvikt katt

Kattens njurar kan drabbas av olika problem och sjukdomar. Små nedsättningar i njurfunktionen ger sällan symtom. När njurfunktionen påverkas så att symtom uppstår kallas det njursvikt. Det finns två typer av njursvikt, akut och kronisk. Kronisk njursvikt är mycket vanligt hos äldre katter.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

 

Kraftigare nedsättning i njurfunktionen kallas njursvikt. Det finns två typer av njursvikt, akut och kronisk.

Symtom

Akut och kronisk njursvikt ger ungefär samma symtom. Symtomen varierar beroende på i vilken grad njurarnas funktion påverkas.

 • Ökad urinmängd.
 • Katten kissar oftare.
 • Katten dricker mer.
 • Minskad aptit.
 • Avmagring.
 • Trötthet.
 • Dålig andedräkt.
 • Bleka och/eller såriga slemhinnor.
 • Illamående.
 • Kräkningar.
 • Diarré.
 • Hård i magen.
 • Blodig urin.
 • Feber.
 • Muskelsvaghet.
 • Matt och tovig päls.
 • Smärta i buk. Smärta från njurarna kan dock ibland uppfattas som ryggsmärta.
 • Urinproduktionen kan gå ned och i riktigt allvarliga fall upphöra helt.
 • I långt gångna fall kan katten drabbas av kramper och koma.

Misstänker du att din katt har problem med njurarna ska du genast uppsöka veterinär!

Ett symtom på njursvikt är att katten börjar dricka mer än den brukar.

Undersökning vid njurproblem hos katt

I blodprov där höga njurvärden iakttas kan orsaken vara njursvikt men även andra sjukdomar och tillstånd. Uttorkning, urinsten och brusten urinblåsa är exempel på åkommor som kan orsaka förhöjda njurvärden utan att njurarna egentligen är skadade. Det är viktigt med en grundlig undersökning innan diagnosen njursvikt eventuellt kan ställas.

 • Veterinären gör en undersökning av katten och samtal förs med djurägaren för fastställande av sjukdomshistoria.
 • Blodprov tas för kontroll. Oftast syra/basstatus, salt(elektrolyt)balans, mängd röda blodkroppar, proteiner, urea och kreatinin (urinämnen som normalt ska kissas ut) är exempel på parametrar som kontrolleras.
 • Urinprov tas för kontroll av bland annat förekomst av protein i urinen och hur koncentrerad urinen är. Proteiner i urinen kan vara ett tecken på läckage från njurarna och urinen blir mer utspädd när njurarna fungerar sämre. Även förekomst av bakterier i urinen kontrolleras.
 • Vanligen utförs ultraljud eller röntgen av buken.
 • Blodtrycket mäts då detta både kan påverka och påverkas av njurfunktionen.
 • I en del fall tas njurbiopsier, men det är relativt ovanligt.

Njurproblem/njursvikt hos katt - behandling

Behandlingen katten får beror på vilken typ av njursvikt som fastställts och på vilka besvär katten har. Om grundorsaken inte kan fastställas, vilket i många gånger är fallet, ges behandling utifrån symtom. Akut njursvikt kan eventuellt hävas om katten kommer under vård snabbt. I många fall kvarstår kroniska njurskador efter ett genomgånget akut njurproblem. Kronisk njursvikt kan inte botas men behandlas för att misnka belastningen på njurarna. Det är svårt att ge någon prognos för hur snabbt njurarna kommer att försämras vid kronisk njursvikt då det är mycket individuellt. Många katter kan leva ett bra liv i flera år till med rätt vård.

 • Behandling som kan bli aktuell är dropp för att hjälpa till att skölja ut restprodukter och stabilisera vätske-, elektrolyt- och syra/basbalansen.
 • Urinproduktionen följs.
 • Visar djuret tecken på blödningar från magtarmkanalen eller om magkatarr misstänks inleds behandling med magslemhinneskyddande mediciner.
 • Antibiotikabehandling kan bli aktuell om infektion har konstaterats eller vid stark misstanke därom.
 • Vid kraftigt nedsatt aptit måste näringsbehovet tillgodoses. Detta sker oftast genom en matningssond som placeras i matstrupen. Sonden opereras fast och man kan ta hem sin katt efter vårdvistelse för fortsatt sondmatning i hemmet.
 • Vid behov ges smärtstillande.
 • Det är viktigt att kattens tillstånd följs upp efter och under en behandling av njursvikt. Urinprov, blodtryck och blodprover bör kontrolleras med jämna mellanrum så att åtgärder sätts in tid för att korrigera eventuella obalanser.

Kronisk njursvikt är mycket vanligt hos äldre katter.

Njursvikt hos katt - vård hemma

 • När man är hemma igen är ett s k medicinskt foder anpassat för njursjuka katter det viktigaste.
 • Ibland krävs mediciner till exempel för att hålla blodtrycket på rätt nivå.
 • Det är viktigt att katten har god tillgång till vätska.
 • Vill man upptäcka tidig njursjukdom kan man låta katten genomgå årliga undersökningar, speciellt när den börjar komma upp i medelåldern.
 • En katt med njursvikt/försämrad njurfunktion behöver gå på kontroller hos veterinär med jämna mellanrum.
 • Katter med ärftliga typer av njursjukdom ska inte användas i avel.

Njursvikt hos katt - avlivning

Mycket höga njurvärden indikerar att endast en mycket liten del av njurarna fortfarande fungerar. Katten mår då väldigt dåligt av alla de gifter som ansamlas i kroppen och prognosen är dålig. Om katten trots behandling inte mår bra är det tyvärr dags att låta den somna in för gott. Njursjukdom är en av de absolut vanligaste anledningarna till att katter behöver avlivas.

Njurarnas funktion

Njurarna har flera viktiga uppgifter i kroppen. De ska filtrera ut restprodukter från ämnesomsättningen. Det görs i nefroner i njurvävnaden som kan liknas vid en sorts reningsfilter. Blodet passerar dessa nefroner som filtrerar bort restprodukter och skadliga ämnen, som därefter följer med urinen ut ur kroppen.

Njurarna har även en viktig roll i reglering av blodtryck, kroppens syra-basbalans, antalet röda blodkroppar i blodet, samt vätske- och elektrolytbalans. De gör så genom att till exempel tillverka urin av överflödig vätska för att kroppens vätskenivå inte ska bli för hög. Dessutom producerar de hormoner och aktiverar vitamin D.

Njurproblem och njursvikt hos katt

När katten åldras försämras funktionen hos nefronerna. Nefronerna påverkas också av ärftliga faktorer, infektioner i njurarna och av om katten fått i sig något giftigt. Ju fler nefron som slutar fungera desto sämre blir reningsfunktionen i njuren.

När reningen inte fungerar kvarstår urinämnen i blodet. Katten drabbas av urinförgiftning, uremi. Urinämnena kan också ge magsår. Skadliga ämnen stannar kvar i blodet, vilket leder till trötthet och illamående. Elektrolytbalansen rubbas och produktionen av röda blodkroppar blir otillräcklig. Det kan leda till urkalkning av skelettet och blodbrist.

Akut eller kronisk njursvikt

Akut njursvikt innebär att njurarna, oftast på kort tid, har drabbats av något som försämrar deras funktion, men att det fortfarande finns en möjlighet för njuren att tillfriskna igen. Det kan bland annat bero på en infektion i njurarna eller på att katten fått i sig något giftigt. Katten behöver då komma till veterinär så fort som möjligt.

Vid kronisk njursvikt försämras njurarnas funktion, oftast under lång tid och vanligen flera år, på så sätt att det inte finns en möjlighet för nefronerna att tillfriskna igen. Det är vanligt hos äldre katter. Katten får sällan symtom förrän det gått långt. Det beror på att njurarna har en väldigt stor överkapacitet och först efter att cirka 75% av funktionen gått förlorad börjar problem att uppstå.

Orsaker akut njursvikt

Akut njursvikt kan orsakas av allt som ger en minskad genomblödning i njurarna, exempelvis uttorkning på grund av diarré och kräkningar eller av chock. Akut njursvikt orsakas också av förgiftningar av till exempel kylarvätska, russin/vindruvor, liljeväxter och olika typer av mediciner.

Infektioner kan också leda till akut njursvikt.

Orsaker kronisk njursvikt

Det är ofta svårt att hitta bakomliggande orsak till kronisk njursvikt eftersom det upptäcks sent och den utlösande faktorn kanske inte längre finns kvar. Det kan bero på ärftliga faktorer, en tidigare akut njurskada, tumörer i njurarna, infektion/inflammation i njurarna.

En katt med diagnosen kronisk njursvikt kan ofta leva ett bra liv i flera år med rätt vård.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen