Akut njursvikt hos katt

Akut njursvikt innebär att njurarna, oftast på kort tid, har drabbats av något som försämrar deras funktion. Men det finns fortfarande en möjlighet för njuren att tillfriskna igen. Det kan bland annat bero på en infektion i njurarna eller på att katten fått i sig något giftigt. En katt med akut njursvikt blir snabbt mycket dålig. Beroende på vad som orsakat njursvikten kan katten tillfriskna, om den kommer under behandling i tid, men i många fall kvarstår kroniska njurskador efter en genomgången njurskada.

Vad orsakas akut njursvikt av?

Förgiftning är en av de vanligare bakomliggande orsakerna till akut njurskada och njursvikt. Bland annat kan liljeväxter vara skadliga för njurarna liksom etylenglykol (som förr var vanligt i kylarvätska). Akut njursvikt kan också bli följden vid annan sjukdom. Till exempel kan obehandlad urinvägsinfektion utvecklas till infektion i njurbäckenet (pyelonefrit) vilket kan medföra njursvikt. En kraftig cirkulationssvikt, med försämrad blodtillförsel i kroppens vävnader, kan ge njurskada. I så fall har katten sannolikt även andra symtom förutom njursvikten. Även vissa tumörformer (bland annat lymfom) kan medföra njurskada genom ökade halter av kalcium i blodet, då en hög nivå av kalcium är toxiskt för njurarna. Det finns flera andra sjukdomar som kan ge njurskada och i värsta fall sviktande njurfunktion.

Vad är symtomen på akut njursvikt hos katt?

Katten blir snabbt nedsatt och får uttorkning, kräkningar och diarré. Den kan bli illamående, vilket yttrar sig med avsaknad av aptit och ökad salivering. Urinproduktionen kan avta eller upphöra helt, eller så kan urinen bli blodtillblandad. Akut njurskada medför buksmärta, och det kan även se ut som att katten har ont i ryggen. Katten blir darrig och muskelsvag och kan få rytmrubbningar på hjärtat. I allvarliga fall kan katten få kramper och hamna i koma. Sår i munslemhinnan och dålig andedräkt är vanligt.

När bör veterinär uppsökas?

Om du upptäcker symtom enligt ovan måste katten snabbt komma under vård. Om du är osäker kan du kontakta Min Veterinär för rådgivning.

Vad sker hos veterinären?

Veterinären tar upp en sjukdomshistoria då du bland annat får svara på frågor om hur länge katten haft symtom, om den kan ha haft tillgång till giftiga ämnen eller växter, samt om den kan kissa.  Uttorkning av olika orsaker, urinsten som orsakat stopp i urinvägarna, eller brusten urinblåsa (vanligen till följd av trauma) är exempel på tillstånd som kan orsaka förhöjda njurvärden utan att njurarna egentligen är skadade. Det är därför viktigt med en grundlig undersökning innan diagnosen njursvikt kan ställas.

Blodprov tas för kontroll. Oftast analyseras mängden röda blodkroppar, proteiner, elektrolyter samt urea och kreatinin, som är ämnen som normalt ska kissas ut. Ofta utförs ultraljud eller röntgen av buken. Urinprov tas för analys av bland annat urinkoncentration och för att se förekomst av celler som talar för njurskada. Proteiner i urinen kan vara ett tecken på läckage från njurarna. Urinen undersöks även för att se om det förekommer bakterier. I en del fall tas njurbiopsier, men det är mycket ovanligt.

Hur behandlas akut njursvikt hos katt?

Akut njursvikt kan eventuellt hävas om katten kommer under vård snabbt. Om grundorsaken inte kan fastställas, vilket i många gånger är fallet, ges behandling utifrån symtom. Vanligtvis ges katten dropp för att hjälpa till att skölja ut restprodukter och stabilisera vätske-, salt- och syra/basbalansen.

Urinproduktionen följs och läkemedel kan försöka ges om den är otillräcklig. Visar djuret tecken på blödningar från magtarmkanalen eller om magkatarr misstänks inleds behandling med magmediciner. Antibiotikabehandling kan bli aktuell om infektion har konstaterats eller vid stark misstanke därom. Vid behov ges smärtstillande.

Vid kraftigt nedsatt aptit måste näringsbehovet tillgodoses. Detta sker oftast genom en matsond som placeras i matstrupen via ett hål på halsen.

Det är viktigt att kattens tillstånd följs upp under och efter en behandling av njursvikt. Urinprov, blodtryck och blodprover bör kontrolleras med jämna mellanrum så att åtgärder sätts in tid för att korrigera eventuella obalanser.

När katten är hemma igen är ett bra foder anpassat för njursjuka katter det viktigaste. Ibland krävs mediciner till exempel för att hålla blodtrycket på rätt nivå. Det är viktigt att katten har god tillgång till vätska.

Finns det något jag kan göra själv?

När väl en katt visar symtom på njursvikt måste den snabbt komma till veterinär för vård. Det man kan göra själv för att förebygga njursvikt är att se till att katten inte har åtkomst till giftiga ämnen eller växter, undvika att ge katten medicin utan att det ordinerats av veterinär, samt söka vård i ett tidigt skede om katten visar tecken på exempelvis urinvägsinfektion eller magtarmbesvär som orsakar vätskeförluster. Sådana tillstånd kan annars i svårare fall leda till komplikation i form av njursvikt.

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen