Allmänna villkor

Allmänna villkor

För allmänna villkor för våra hästkliniker och hästsjukhus, vänligen se här.

BAKGRUND

Evidensia kommer att utföra undersökningar och behandlingar i enlighet med gällande lagar och regler och vara noggranna och omsorgsfulla vid utfärdande av intyg om djurs hälsotillstånd eller vård. Sjukvårdande behandlingar kan alltid innebära risker för djuret och det kan uppstå oförutsedda komplikationer. 

I första hand är djurägaren betalningsansvarig för den Sjukvårdande behandlingen. För det fall djurägaren inte är betalningsansvarig åtar sig undertecknad att tillse att betalning sker enligt punkt 2 i Evidensias Allmänna Villkor. Du som skriver in djuret för behandling hos Evidensia måste kunna uppvisa giltig legitimation (oavsett om du är djurägare eller ombud). 

Evidensia behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och följer Jordbruksverkets föreskrifter. Som kund hos oss godkänner du att provmaterial med tillhörande personuppgifter får delas till underleverantörer såsom laboratorier och andra diagnostiktjänsteföretag. 

Den information som finns i journalerna samt kopior på journalerna kan lämnas: 

-    till andra kliniker/djursjukhus i samband med att djuret remitteras eller behandlas på annan klinik. 

-    till försäkringsbolag i samband med kostnadsreglering eller förfrågan inför försäkring

-    till djurets ägare, för det fall att du inte äger djuret själv, eller äger tillsammans med andra personer, samt

-    till Jordbruksverket eller andra myndigheter om felaktigheter eller brister upptäcks i djurets identitetshandlingar eller annan dokumentation kopplad till djuret. 

Provmaterial och relevant journaldata kan även komma att användas anonymiserat i forskningssammanhang. För mer information, se Evidensias integritetspolicy. 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VETERINÄRTJÄNSTER UTFÖRDA AV EVIDENSIA

Dessa Allmänna villkor gäller för Sjukvårdande behandling som Evidensia utför på Djurägarens djur. Allmänna villkor är bindande och gäller mellan parterna. Det är viktigt att du noga läser igenom och godkänner dessa Allmänna villkor innan besöket. 

1.    SJUKVÅRDANDE BEHANDLING

Allmänt: Evidensia ska i den mån det är möjligt anteckna omfattningen av den Sjukvårdande behandlingen i journalen. Om Evidensia upptäcker efter Inskrivningen att det krävs någon annan omfattning av den Sjukvårdande behandlingen ska detta antecknas i journalen och Djurägaren ska så snart det kan ske informeras om detta. Vid akut eller livshotande tillstånd hos djuret behöver omfattningen av den Sjukvårdande behandlingen inte antecknas i journalen förrän efter att den Sjukvårdande behandlingen utförts. Evidensia har alltid rätt att, helt eller delvis och utan motivering, avböja att utföra Sjukvårdande behandling. 

Besiktning: Om den Sjukvårdande behandlingen utgörs av besiktning av djurets status, hälsa eller därmed jämförbart tillstånd ska Evidensia i samband med Inskrivningen anteckna syftet med besiktningen. Syftet kommer vara avgörande för nivån och omfattningen av besiktningen. Djurägaren är medveten om att en besiktning alltid utgör en ögonblicksbedömning och en subjektiv värdering. 

2.    KOSTNADER, BETALNINGSVILLKOR M.M.

Djurägaren har rätt att få ett Kostnadsförslag från Evidensia för kostnaden för den Sjukvårdande behandlingen. Avsevärda förändringar i Kostnadsförslaget ska meddelas Djurägaren så snart som möjligt. Djurägaren har rätt att sätta ett Kostnadstak för den Sjukvårdande behandlingen. Kostnadstaket får inte överskridas, utom när det är fråga om ett akut eller livshotande tillstånd hos djuret eller Djurägaren inte kan nås i tid. Betalning sker antingen direkt på kliniken, via Klarna eller mot företagsfaktura. Profylaktisk vård och besiktningar ska alltid betalas direkt på kliniken eller via Klarna. Om så inte sker lämnar Evidensia inte ut intyg. Företagsfakturor ska betalas inom tio (10) dagar från fakturadatumet, fakturaavgift tillkommer (summa enligt klinikens villkor). Om Djurägaren inte betalar inom den tiden har Evidensia rätt att ta ut en påminnelseavgift om sextio (60) kr samt ränta på fakturabeloppet med en (1) procent per månad till dess att beloppet har betalats. Om Djurägaren inte hämtar sitt djur inom avtalad tid efter att den Sjukvårdande behandlingen utförts har Evidensia rätt att ta betalt för djurets vistelse enligt gällande stationärvårdsavgift/dygnsavgift. Priser ska inkludera mervärdesskatt, om inte Evidensia anger något annat. Djurägaren går med på att dennes betalningsskyldighet kommer att kvarstå, trots eventuella oförutsedda komplikationer eller att någon annan omfattning av den Sjukvårdande behandlingen än vad som antecknats i samband med Inskrivningen krävs. 

3.    REKLAMATION 

Inom ett (1) år från det att den Sjukvårdande behandlingen utförts kan en Djurägare reklamera den Sjukvårdande behandlingen som har utförts av Evidensia. Om Djurägaren anser att den Sjukvårdande behandlingen utförts på ett felaktigt sätt och vill reklamera måste detta dock anmälas till Evidensia senast en (1) månad efter det att denne upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Därefter får Djurägaren inte längre reklamera fel i den Sjukvårdande behandlingen, även om det inte har gått ett (1) år från det att den Sjukvårdande behandlingen utförts. Evidensia ska alltid ges möjlighet att korrigera ett fel som upptäcks inom rimlig tid efter att en reklamation mottagits. Då görs en veterinärmedicinsk bedömning av den Sjukvårdande behandlingen som utförts. Om Evidensia bedömer att man ej gjort fel hänvisas till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård (www.vetansvar.se). 

4.    ANSVARSBEGRÄNSNING

Allmänt: Evidensia ersätter Djurägaren endast för skada som orsakats av vårdslöshet eller försummelse vid utförandet av den Sjukvårdande behandlingen, dock inte indirekt skada. Evidensia ersätter inte förlust, skada eller utebliven vinst i näringsverksamhet. Ersättning enligt ovan betalas med ett högsta belopp om ett (1) prisbasbelopp (vid var tid gällande enligt socialförsäkringsbalken), om inte något annat anges i dessa Allmänna villkor. Evidensia ersätter inte Djurägaren för skada till följd av att Djurägaren använder, eller förlitar sig på, ett besiktningsprotokoll för något annat syfte än det syfte som angavs i samband med Inskrivningen. 

Profylaktisk behandling på initiativ av Djurägaren: Evidensia ersätter inte skada till följd av profylaktisk behandling som utförts på initiativ av Djurägaren om Evidensia dessförinnan har avrått Djurägaren från behandlingen. 

5.    ÄNDRING AV ALLMÄNNA VILLKOR

Evidensia har rätt att när som helst ändra de Allmänna villkoren utan att dessförinnan informera Djurägaren. Evidensia ska dock informera Djurägaren om väsentliga ändringar och låta Djurägaren få del av de nya Allmänna villkoren genom att informera om ändringar på klinikerna och på hemsidan www.evidensia.se. 

6.    DEFINITIONER

”Allmänna villkor” betyder dessa allmänna villkor för veterinärtjänster enligt dess senaste lydelse. 

”Djurägaren” betyder en person som är minst 18 år och som äger eller har ansvar (som ombud för ägaren) för djuret som den Sjukvårdande behandlingen avser. 

”Dotterbolag” betyder ett bolag (i) som direkt eller indirekt kontrollerar Evidensia; (ii) som är under samma direkta eller indirekta ägande eller kontroll som Evidensia; eller (iii) som direkt eller indirekt ägs eller kontrolleras av Evidensia. I det här sammanhanget ska ett bolag anses vara kontrollerat av någon annan om det andra bolaget äger mer än femtio procent (>50%) av rösterna i ett sådant bolag, kan styra bolagets angelägenheter eller kontrollera styrelsens, eller motsvarande organs, sammansättning av styrelseledamöter eller motsvarande. 

”Evidensia” betyder det Dotterbolag inom Evidensia Djursjukvård AB, org. Nr 556880-7217, som utför den Sjukvårdande behandlingen. 

”Inskrivning” betyder det förfarande genom vilket Djurägaren registrerar sitt djur hos Evidensia i anslutning till den Sjukvårdande behandlingen. ”Kostnadsförslag” betyder en ungefärlig prisuppgift för den Sjukvårdande behandlingen som Evidensia lämnar till Djurägaren i samband med Inskrivningen. 

”Kostnadstak” betyder uppgift om den högsta kostnaden för den Sjukvårdande behandlingen som Evidensia, vid Djurägarens förfrågan, lämnar till Djurägaren i samband med Inskrivningen. 

”Sjukvårdande behandling” betyder varje åtgärd som vidtas för att medicinskt förebygga, påvisa, lindra eller bota sjukdom, skada eller därmed jämförligt tillstånd hos djur; åtgärder för att utföra operativa ingrepp på eller ge injektioner till djur i annat fall; inklusive, men inte begränsat till, besiktningar av och utlåtanden om djurs status, hälsa eller därmed jämförbart tillstånd.

Senast uppdaterad: 2024.03.19