Vi arbetar för att förhindra eventuell smittspridning på våra djurkliniker och djursjukhus. Du kan hjälpa oss genom att klicka här för våra hygien- och besöksinstruktioner. Tack för hjälpen!

Södra Djursjukhuset Kungens Kurva

Idag: 09:00–21:00

Avläsningsfall

BILDDIAGNOSTISKT FALL

Röntgen och DT

Anamnes och klinisk undersökning:

En två år gammal Petit Brabancon hanhund söker akut på grund av feber 39,5, nedsatt allmäntillstånd och minskad aptit. En klinisk undersökning visar på ett måttligt påverkat allmäntillstånd, feber, tackykardi och buksmärta.

Hunden skrivs in för vidare utredning och behandling. Ett ultraljud av buken görs och i samband med det upptäcker ultraljudsveterinären att det finns fri vätska samt någon typ av mjukdelsstruktur i thorax varpå man går vidare med en röntgen av thorax. Se bifogade bilder:

Röntgenbilder thorax

Röntgen thorax VD projektion: i vänster kraniala hemithorax ses

en mjukdelsmassa samt ett område med heterogen gastäthet (kort pil).

Tunnar pleurala fissurlinjer kan också ses (lång pil).

Röntgen thorax höger lateral projektion: Mjukdelstäthet i kraniala

thorax som summerar med hjärtsiluetten. Huvudbronken till vänster

kraniallob kan inte urskiljas.

Tolkning av thoraxröntgen:

Inkluderade projektioner: VD och höger lateral projektion.

Hunden är lindrigt böjd åt höger i VD projektion.

Kraniala vänster hemithorax upptas av en homogen mjukdelstäthet. I området för vänster sidas kraniala lunglob pars kaudalis ses ett fokalt område med heterogen gastäthet, misstanke vesikulärt mönster (se pil). Hjärtat är lindrigt skiftat åt höger och trakea har en lindrigt dorsal förskjutning. Det går inte att utlinjera hela hjärtsiluetten på grund av summation av mjukdelstätheten men hjärtats storlek bedöms inte vara uppenbart förstorad. Bronken till vänster kraniala lungloben kan inte följas varken på VD eller lateral projektionen.

Pleurala fissurlinjer ses mellan flertalet lunglober. Vänster sidas kaudallob har rundade, tillbakadragna lungflikar, indikerande kronisk hydrothorax.

Radiologisk diagnos:

Mjukdelsmassa i vänster kraniala hemithorax indikerar antingen konsoliderad lunglob alt. pleural patologi (vätska/mjukdelsmassa). Intryck av emfysem/vesikulärt mönster i området för pars kaudalis, avsaknad av synlig bronk till vänster kraniallob samt ålder och ras på hunden resulterade i att lunglobstorsion blev den mest sannolika differential diagnosen. Abscess och granulom kunde inte helt säkert uteslutas, neoplasi ansågs inte så sannolikt med tanke på ålder.

Ett beslut om att gå vidare med DT-undersökning togs för att fastställa diagnosen.

DT bilder:

DT-bild lungrekonstruktion: konsoliderad vänster kraniala lunglob med heterogen gastäthet i pars kaudalis (pil).

DT-bild: höger kraniala bronken tar abrupt slut vid bifurkationen (pil).

DT-bild mjukdelsrekonstruktion postkontrast: vänster sidas kraniala

lunglob är konsoliderad och icke-kontrastförstärkande (pil).

Tolkning av DT-bilder.

DT thorax skelett-, lung- samt mjukdelsrekonstruktion inklusive kontrastgiva. I den här presentationen är endast lungrekonstruktion samt mjukdelsrekonstruktion post kontrast inkluderad.

Vänster sidas kraniala lunglob är konsoliderad och icke-kontrast förstärkande. I pars kaudalis mest kaudala del ses ett rundat, heterogent område med flertalet gasbubblor. Bronken som skall mynna ut i kraniala lungloben smalnar av och tar abrupt slut vid bifurkationen.

En lindrig mängd pleural vätsketäthet kan ses.

Radiologisk diagnos:

Lunglobstorsion vänster kraniallob

Lindrig hydrothorax

Åtgärd och summering av fallet

Efter att lunglobstorsionen konstaterats med hjälp av DT-undersökning gick hunden vidare till operation där en lunglobektomi av vänster kraniallob genomfördes via thorakoskopi. Hunden återhämtade sig bra och gick hem några dagar efter operationen.

Kort om lunglobstorsion

Torsion av lunglob sker oftast av vänster sidas kraniallob hos kondrodystrofa raser. Hos djupbröstade raser är höger mellanlob predisponerad. Initialt är loben förstorad, bronkerna kan följas till ett abrupt stopp och det är vanligt med pleural effusion. Ett nästintill patognomont tecken är det vesikulära  gasmönster som kan ses i den omvrida lungloben på röntgen och på DT-undersökningen.

 

Tolkat av: Elin Reimegård, leg. veterinär, specialist i hundens och kattens sjukdomar.

Frida Westgren , leg vet, specialist i hundens och kattens sjukdomar, DiplECVDI

Källa:

BSAVA Manual of Canine and Feline Thoracic Imaging (2008), Johnsson Victoria, Schwarz Tobias.