Hjärtsvikt hos hund

Hjärtsvikt innebär att hjärtat inte orkar pumpa tillräckligt med blod ut i kroppen. Det är inte en egen sjukdom utan en komplikation av en annan befintlig hjärtsjukdom eller annat problem som påverkar hjärtat. Det finns flera olika typer av hjärtsvikt.
Sök vård direkt Sök vård direkt

Sök vård direkt

Detta kan vara ett akutfall som behöver vård omgående – kontakta veterinär.

Hitta närmaste akutmottagning

Hjärtsvikt hund - symtom

Vid hjärtsvikt har hjärtat inte tillräcklig kraft att pumpa runt den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräckligt med näring och syre i förhållande till vad kroppen kräver. Vänster hjärthalva pumpar det syresatta blodet ut till organ och muskler, medan höger hjärthalva pumpar det syrefattiga blodet, som kommer tillbaka från organ och muskler, in genom lungorna. Om vänstra hjärthalvan sviktar kommer blodet att samlas i lungorna och man får en vätskeanhopning – lungödem. Om högra hjärthalvan sviktar kommer blodet att stanna kvar ute i kroppen och man får vätskeanhopningar i vävnaderna, extremiteter och inre organ (exempelvis levern). Beroende på vad som utlöser hjärtsvikten varierar symtomen.

 • Ökad andningsfrekvens.
 • Hosta.
 • Andnöd – andning med öppen mun, blå nyans på slemhinnor i munnen.
 • Försämrad fysisk förmåga. Trötthet vid ansträngning.
 • Slöhet. Bristande ork att promenera.
 • Svimningar.
 • Minskad aptit och till följd av det, viktnedgång.
 • Ökad puls.
 • Svullen buk.
 • Nattlig oro.

Kontakta veterinär om din hund tar mer än 30 andetag per minut i vila eller visar andra symtom på hjärtsvikt. Det är bråttom om andningen och/eller allmäntillståndet är kraftigt påverkat.

Vad gör veterinären vid hjärtsvikt hos hund?

Hos veterinären finns flera undersökningsmetoder för att ställa diagnosen hjärtsvikt. Många gånger vet man redan om sjukdomshistorien, d v s att hunden har en hjärtsjukdom, ett medfött hjärtfel eller annan sjukdom som påverkar hjärtat.

 • Veterinären lyssnar på hjärta och lungor med stetoskop. 
 • EKG-undersökning ger mer information om hjärtats rytm.
 • Ultraljud används för att se hur påverkat hjärtats funktion är. Man ser om det finns vätska i hjärtsäck, bröstsäck eller bukhåla.
 • Med röntgen kan man se om hjärtat har en abnorm form och storlek samt om det samlats vätska i lungor, lungor eller bukhåla. Man kan också utesluta en del andra sjukdomar med liknande symtom som hjärtsvikt.
 • Det finns blodanalyser som kan stärka misstanken om att hjärtsvikt föreligger.

Behandling för hund med hjärtsvikt

Vilken behandling hunden får beror på den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten och hur grav hjärtsvikten är. Man sätter in symtomlindrande läkemedel samt läkemedel som förbättrar hjärtfunktionen.

Vätskedrivande medicinering är symtomlindrande på så vis att hunden kissar ut överskottsvätska. Därmed blir blodet mer koncentrerat och vätska som ansamlats, till exempel i lungorna, kan återföras till blodet. Det är mycket viktigt att ge dessa mediciner till hunden enligt ordination.

Det finns även mediciner som vidgar blodkärlen, påverkar hjärtrytmen, förbättrar blodflödet i hjärtmuskeln eller ökar hjärtmuskelns aktivitet.

Prognos för hund med hjärtsvikt 

Med rätt behandling kan många hundar med hjärtproblem för en tid ofta leva normala liv och må bra utan nya symtom på hjärtsvikt.

Det är oftast större chans till ett gott, långt liv ju tidigare en diagnos kan ställas och ju tidigare rätt behandling sättas in. Var uppmärksam på din hund och uppsök veterinär direkt om du misstänker hjärtsjukdom och/eller hjärtsvikt.

Hundar med endokardos (läs mer nedan) kan ofta leva många år med vätskedrivande medicin och annan stödjande behandling.

Om du har en hund med konstaterad hjärtsjukdom är det extra viktigt att hålla koll efter symtom på hjärtsvikt.

Årlig ultraljudsundersökning av hundar med hjärtproblem rekommendears för att ha koll på förloppet och eventuell risk att svikt ska uppstå.

Hjärtsjuka hundar ska motioneras i lagom mängd. Hur mycket som är lagom är förstås individuellt. Försök förstå hur mycket just din hund orkar och vill.

Kan man förebygga hjärtsvikt hos hund?

Övervikt belastar hjärtat så håll din hund i god form.

Låt din veterinär med jämna mellanrum lyssna på hundens hjärta. På så sätt kan de flesta hjärtproblem upptäckas innan hunden mår dåligt. Vid allmän undersökning och undersökning av andra problem lyssnar veterinären på hundens hjärta och kan därmed plocka upp eventuella avvikelser från det normala. 

Så fungerar ett friskt hjärta

Ett däggdjurshjärta är uppbyggt av två kammare och två förmak. När ett hjärta fungerar som det ska tar höger hjärtsida emot syrefattigt blod från hela kroppen och pumpar det genom lungorna. Där lämnar det ifrån sig koldioxid och hämtar upp syre. Vänster sida tar sen emot det syrerika blodet från lungorna och pumpar det vidare ut till kroppens alla delar där syret används och koldioxid bildas.

Vad händer vid hjärtsvikt?

Det finns flera olika typer av hjärtsvikt. Vilken typ det är bror på vilken del av hjärtat det är som drabbas av försämrad funktion.

Vid vänstersidig hjärtsvikt, vilket är vanligast, fungerar hjärtats vänsterkammare sämre än högerkammaren. Hjärtats vänstra kammare pumpar inte ut syresatt blod i aorta, stora kroppspulsådern, som normalt. Vänster sida orkar då inte pumpa bort det blod som höger sida pumpar genom lungorna. Trycket i lungkärlen ökar och vätska pressas ut i lungorna. Vätskeansamling i lungorna kallas lungödem. Vätskan minskar den fungerande lungvolymen och ger syrebrist, som i värsta fall är livshotande.

Vid högersidig hjärtsvikt, vilket är mindre vanligt, försämras istället blodets passage genom stora kretsloppet (hela kroppen, förutom lungorna). Högersidig hjärtsvikt kan leda till vätskeansamling i brösthåla (hydrothorax), hjärtsäck (hydroperikard) och bukhåla (ascites).

Hunden kan också drabbas av dubbelsidig hjärtsvikt. Hjärtats alla dela hänger intimt ihop och nedsatt funktion i ena kammaren påverkar även den andra.

Hjärtsviktens förlopp

Hjärtsvikt utvecklas vanligen långsamt och tydliga symtom syns sällan förrän hundens hjärtfunktion varit nedsatt en tid. Kroppen försöker anpassa sig för att kompensera för hjärtats nedsatta funktion. Till exempel kan hjärtats slagkraft ökas genom att hjärtmuskeln töjs ut och förstoras. Kroppen kan också avge stresshormoner som ökar hjärtfrekvensen. Dessa kompensationsmekanismer fungerar dock inte i längden, och förr eller senare framträder olika symtom. Till en början är symtomen ofta lindriga och det kan vara svårt att förstå att hunden drabbats av hjärtsvikt. Vid dessa långsamma förlopp är hjärtsvikten kronisk.

Det finns också akut hjärtsvikt. Då hinner inte kroppen kompensera för hjärtfelen.

Hjärtsvikt - orsaker

Det finns flera orsaker till hjärtsvikt. Ofta ligger någon typ av hjärtsjukdom eller hjärtmissbildning bakom. En del hjärtsjukdomar kan leda till att hundar får hjärtrytmrubbningar som i sin tur kan medverka till hjärtsvikt. Hjärtsjukdomar leder ofta till nedsatt slagkraft hos hjärtat och hjärtsvikt uppstår då på grund av att hjärtat inte orka pumpa runt tillräckligt med blod i kroppen.

Hjärtsjukdomar hos hund

Man delar in hjärtsjukdomar i medfödda och förvärvade fel. Vid förvärvade fel utvecklas sjukdomen efter födelsen. Förvärvade fel förekommer oftare hos våra hundar än medfödda.

Vanligast bland de förvärvade hjärtsjukdomarna är:

Kronisk hjärtklaffsdegeneration, så kallad endokardos. Vid endokardos uppstår förändringar på de stora segelklaffarna som sitter mellan kammare och förmak. Klaffarna sluter då inte tätt och när hjärtat pumpar läcker en del av blodet åt fel håll. Endokardos drabbar vanligen små hundraser.

Dilaterad kardiomyopati (DCM) där hjärtmuskelns sammandragningsförmåga är starkt nedsatt. DCM drabbar vanligen stora hundraser.

Det finns bra behandlingar att sätta in mot många hjärtsjukdomar. Om din hund drabbas kan den ofta trots det leva ett fullgott liv många år framåt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen