Cushings sjukdom hos hund

Om din hund drabbas av Cushings sjukdom, eller hyperadrenokorticism, innebär det att binjurarna fortsätter att producera kortisol trots att det redan finns tillräckligt. Hunden uppvisar onormal höga nivåer av stresshormonet kortisol. Sjukdomen är relativt ovanlig och diagonsticeras främst hos lite äldre hundar.
Boka tid hos veterinär Boka tid hos veterinär

Boka tid hos veterinär

Är du osäker på hur ditt djur mår, boka ett klinikbesök eller videosamtal med en av våra veterinärer.

Vad är Cushings sjukdom

Cushings sjukdom eller syndrom, hyperadrenokorticism eller hyperkortisolism är olika benämningar på ett tillstånd där binjurarna producerar för mycket av hormonet kortisol. Detta hormon har livsviktiga funktioner, bland annat i att reglera blodsockernivåer och elektrolytbalans. Nivåerna styrs av att hypofysen i hjärnan skickar ut adrenokortikotropt hormon (ACTH) som signalerar till binjuren att producera kortisol. Har binjuren producerat tillräcklig med kortisol skickas istället en stoppsignal till hypofysen som upphör att skicka ut ACTH.

Det finns olika former av Cushings sjukdom hos hund

 • I 80-85% av fallen är orsaken en tumör i hypofysen. Då sker en okontrollerad överproduktion av hormonet ACTH i hypofysen, vilket innebär att binjurarna konstant får signal om att producera kortisol. Tumörerna i sig är som regel små och innebär i sig själva inga problem och man brukar därför rekommendera medicinsk behandling. Här talar man om primär eller hypofysberoende Cushing. 
 • I 15-20% av fallen är orsaken en tumör i binjuren som producerar för mycket kortisol utan att lyssna på kroppens stoppsignaler om att det redan finns tillräckligt. I detta fall benämns sjukdomen sekundär eller binjureberoende Cushing. 
 • Cushings sjukdom kan även uppstå på grund av långvarig medicinering med kortison, till exempel vid behandling av allergiska sjukdomar.

Det finns vissa hundraser som är predisponerade att få Cushings sjukdom som till exempel pudel, tax och terriers, men alla hundar kan drabbas.

Harvey Cushing

Namnet på sjukdomen kommer från den amerikanske neurokirurgen och patologen Harvey Cushing. Han var först att beskriva sjukdomen 1932.

Cushings hund - symtom

Vanligtvis får hundar nedanstående typiska symtom. Ibland är symtomen mindre tydliga. Många symtom är desamma som biverkningar vid kortisonbehandling.

 • Ökad törst och urinering (polydipsi och polyuri).
 • Färglös, utspädd urin.
 • Ökad aptit.
 • Tunnare päls/hårlöshet. Hårlösa fläckar brukar börja på sidorna och sen spridas till övriga kroppen.
 • Övervikt.
 • Hängande buk.
 • Tunn och skör hud.
 • Muskelatrofi, det vill säga musklernas vävnad minskar eller förtvinar helt. Hundens ben kan bli magra.
 • Uteblivna löp.
 • Ökad risk för infektioner i huden och kroppen.
 • Urinvägsinfektioner.
 • Hässjande/flåsande.
 • Slöhet.

Symtomen kan lätt blandas ihop med att hunden åldras och går upp i vikt för att den inte orkar röra på sig som tidigare.

Cushings sjukdom utvecklas långsamt och om behandling inte sätts in i tid kan hunden bli akut sjuk. Vid misstanke om Cushings sjukdom på hund ska man boka tid till veterinär snarast möjligt.


Vissa hundraser är predisponerade att få Cushings sjukdom som exempelvis terrier-raser.

Cushings sjukdom – undersökning

Hundens sjukdomshistoria och symtom kan i kombination med avvikande blod- och urinprover väcka misstanke. Det kan vara svårt och tidskrävande att fastställa diagnosen och vanligen utförs en kontroll av binjurarnas funktion genom stimulations- och/eller suppressionstester. Oavsett vilken metod som används behöver hunden vara kvar på kliniken under flera timmar. 

 • I blodprov ser man förändringar som tyder på för hög kortisolnivå.
 • I urinprov kontrolleras urinens koncentration. Det finns också tester för att se mängden kortisol i urinen.
 • Cushings sjukdom beror oftast på tumörer. För att undersöka om så är fallet och hur en eventuell tumör ser ut kan man göra en ultraljudsundersökning av binjurarna och/eller en datortomografi av hypofysen (körtel i hjärnan som bildar binjurebarksstimulerande hormon).

Behandling av Cushings sjukdom hos hund

Medicinsk behandling

 • De flesta hundar med Cushings sjukdom rekommenderas medicinsk behandling med trilostan. Medicinen ges livet ut i kapselform. Det tar tid att ställa in rätt doser för just din hund. Den första tiden är veterinärbesök med några enstaka veckors mellanrum för blodprovstagning nödvändig. Därefter brukar det räcka med veterinärbesök var tredje till var sjätte månad.
 • Bevakning av hur hunden mår och uppföljning med regelbundna blodprov är viktigt för att undvika biverkningar. Biverkningar kan i grava fall vara livshotande. Medicinering, regelbundna kontroller hos veterinär och att vara uppmärksam på hur hunden mår är nödvändigt under resten av hundens liv.
 • För hög dos medicin kan ge symtom som kräkning/diarré, trötthet, illamående och nedsatt aptit. Om du uppmärksammar dessa symtom under behandling bör du omedelbart kontakta veterinär.
 • Det händer att hundar drabbas av Addisonkris under behandlingen. Detta innebär att medicineringen leder till att hunden istället visar symtom på för låga kortisolnivåer. Risken för det är dock liten om man följer veterinärens ordination och går på de rekommenderade kontrollerna.
 • Den medicinska behandlingen brukar fungera bra och hunden brukar snabbt blir bättre efter att behandling satts in. Allra först brukar man märka att törsten minskar (dagar till enstaka veckor). Att hud, päls, vikt med mera återställs till det normala tar lite längre tid (månader). Hundar under behandling brukar kunna leva ett bra liv i många år.

Kirurgisk behandling

 • Om tumören sitter i ena binjuren kan man operera bort den binjuren. Det är dock en avancerad operation med stor risk för komplikationer, vilka kan vara dödliga. Om allt går bra kan hunden dock bli fri från sina symtom.
 • Om tumören sitter i hypofysen i hjärnan kan man överväga operation om tumören trycker på hjärnvävnaden och ger problem. Det krävs dock livslång medicinering efter operationen och det finns även risk för återfall. Operationen utförs i dagsläget inte i Sverige.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen