Nedsatt prestation hos din häst kan tyda på sjukdom

En relativt vanlig orsak till att hästägare konsulterar veterinär är att de upplever att hästen inte fungerar som den ska under arbete. Det finns väldigt många möjliga bakomliggande orsaker och en noggrann genomgång av sjukdomshistorien är ofta det som leder undersökningen åt rätt håll.

Att en häst inte presterar som förväntat kan bero på såväl sjukdom som miljö- och träningsrelaterade faktorer.

Orsak till att din häst inte presterar som den brukar

Att hästen inte presterar som förväntat i arbete kan bero på sjukdom, men kan även bero på andra faktorer som miljö och träning. Eftersom det inte alltid är helt lätt att utröna den bakomliggande orsaken gäller ofta att skynda långsamt och lägga stor vikt vid att tydliggöra hela problembilden. Grundläggande frågor kring hästens miljö och träning kan handla om hur länge hästen ägts och tränats som idag, om hästen tidigare har presterat som förväntat och om det skett några förändringar gällande stallmiljö eller utrustning. Vidare är det viktigt att veta exakt hur och när problemet yttrar sig, om problemet uppstod plötsligt, och om det är associerat med några kliniska symtom på sjukdom.

Med dynamisk endoskopi, även kallad overground endoskopi, kan veterinären se hur hästens övre luftvägar fungerar under arbete.

Veterinären börjar med en utredning

Utredningsgången styrs till stor del av problemets karaktär. I vissa fall är tillståndet akut påkommet med tydliga kliniska symtom som snabbt leder djurägaren och veterinären till att misstänka en viss sjukdom, och då riktas vidare undersökning specifikt åt det hållet.

I andra fall det inte är uppenbart att det är klinisk sjukdom som orsakar problemet. Då är det logiskt att börja med att utesluta tränings- och miljörelaterade orsaker. Att skilja mellan till exempel bristande motivation och diffus prestationsnedsättande sjukdom kan vara mycket svårt. Det kan ibland räcka med en enda negativ erfarenhet under intensivt arbete för att hästen ska bli tveksam och inte våga ta i ordentligt därefter.

Allmänklinisk undersökning

Om vidare veterinärutredning är motiverat gör veterinären först en allmänklinisk undersökning. Därefter vill veterinären oftast se hästen under det arbete den förväntas utföra. Vid många av våra djursjukhus och kliniker finns erfarna beridare, fysioterapeuter, hovslagare och sadelprovare som kan hjälpa till att identifiera orsaken till prestationsnedsättningen. Beroende på resultatet av de inledande undersökningarna föreslås sedan vid behov vidare diagnostik med mer avancerade diagnostiska metoder.

Sjukdomar som kan orsaka nedsatt prestation

Det finns en mängd sjukdomar som kan yttra sig genom nedsatt arbetskapacitet, så en komplett lista är inte möjlig att göra. Nedan listas några av de vanligare förekommande orsakerna.

Med den objektiva rörelsedetektorn Q-horse kan även minimala avvikelser i hästens rörelsemönster identifieras.

Smärta vid rörelse är vanlig orsak till nedsatt prestation

Smärta från rörelseapparaten är en vanlig orsak till att hästar inte fungerar i arbete. Även låggradig hälta eller ryggsmärta som inte ger uppenbar rörelsestörning på rakt spår kan ge problem när det krävs mer av hästen som ökad samling eller hoppning. Låggradiga rörelsestörningar kan vara svåra att upptäcka, och då kan den högteknologiska, objektiva rörelsedetektorn Q-horse.

Läs gärna mer om hälta och ryggproblem.

Det förekommer även neurologiska förändringar som kan begränsa hästens framåtanda och koordination. Ofta beror det på förträngningar i halskotpelaren som trycker på nervtrådarna. Även här är den objektiva rörelsedetektorn Q-horse till hjälp i diagnostiken.

Vidare kan muskelskador och muskelinflammation som till exempel korsförlamning påverka hästens arbetskapacitet negativt. Höggradiga fall är diagnosen uppenbar, medan subklinisk muskelinflammation kan orsaka prestationsnedsättning utan uppenbara kliniska symtom.

Virusinfektion i luftvägarna

Virusinfektioner

Är nog det allra vanligaste orsaken till akut påkommen nedsatt prestation, så att kontrollera hästens rektaltemperatur är en bra första undersökning för en hästägare som plötsligt noterar att hästen inte riktigt orkar arbeta. 

Astma 

Astma innebär inflammation i luftvägarna och kan drabba alla hästar. Inflammationen kan orsakas av en tidigare infektion, damm och partiklar, eller på grund av allergi. Slemhinnorna blir överkänsliga och inflammationen kvarstår då trots att den eventuellt utlösande infektionen är borta. Dessa hästar kan också hosta vid arbete. För att konfirmera görs ofta en endoskopiundersökning av luftvägarna. Veterinären tar också prov från luftrören och lungorna för att kvantifiera och karakterisera inflammationen.

Förträngningar i övre luftvägarna

En stor del av de prestationsnedsatta hästarna har problem med dynamiska förträngningar i övre luftvägarna som till exempel felläge av mjuka gommen och struppipning. Det är viktigt att veta att långt ifrån alla dessa hästar har biljud på andningen och att diagnosen i de flesta fall endast kan ställas genom dynamisk endoskopi (= endoskopi under arbete). 

Lungblödning

Kan ibland vara så kraftig att hästen blöder ut båda näsborrarna efter arbete, men det förekommer också att hästen endast blöder lokalt inne i lungorna. Ofta har dessa hästar samtidigt problem med förträngningar i övre luftvägarna eller inflammation i nedre luftvägarna. Diagnosen ställs med kliniska symtom och ibland med hjälp av endoskopi, lungsköljning (= cellprov från lungorna) och röntgen.

Om en häst har blåsljud kan ultraljudsundersökning av hjärtat hjälpa till att bedöma om det är orsaken till hästens nedsatta prestation.

Hjärta och cirkulation

Blåsljud på hjärtat

Detekteras relativt frekvent på hästar, men är sällan orsak till nedsatt prestation. Det förekommer dock allvarligare hjärtklaffsläckage som har klinisk påverkan, varför en ultraljudsundersökning av hjärtat är lämplig på hästar som har blåsljud och inte fungerar som förväntat.

Hjärtmuskelinflammation

Förekommer, men är inte så vanligt som man tidigare trott på häst. Inflammationen gör att hjärtat inte arbetar och pumpar blodet effektivt, vilket definitivt orsakar nedsatt prestation. Hjärtmuskelinflammtion kan uppstå som en komplikation till en tidigare genomgången infektion någon annanstans i kroppen. Diagnosen ställs med ultraljud av hjärtat och blodprov.

Arrytmi

Innebär att hjärtat slår i otakt. Den vanligast arrytmin som orsakar nedsatt prestation är förmaksflimmer. Arrytmi kan också vara en följd av allvarligt klaffläckage eller hjärtmuskelinflammation. Diagnosen ställs med EKG. I vissa fall är arrytmin uppenbar i vila, medan i andra fall krävs att hästen arbetar för att diagnosens ska kunna konfirmeras.

Vid utredning för diffust nedsatt prestation är det viktigt att tänka brett och väga in alla faktorer som påverkar hästens lust att arbeta.

Andra orsaker till nedsatt prestation hos häst

Avvikelser i mängden röda blodkroppar

Eftersom de röda blodkropparna transporterar syre till musklerna kan förändringar i den röda blodbilden påverka arbetskapaciteten signifikant. Låga värden på de röda blodkropparna (= anemi) ses t.ex. i samband med parasitism, magsår, kronisk infektion och lungblödning. Höga värden kan tyda på överträningssyndrom.

Bakteriella infektioner

Förekommer också som orsak till prestationsnedsättning. Hästar kan till exempel drabbas av bakteriella infektioner och bölder i inre organ som inte syns utifrån. Ofta har dessa hästar återkommande feber och allmänt blodprov visar vanligen infektionsbild.

Magsår

Orsakar många gånger även nedsatt aptit och återkommande kolik, men det förekommer att ovillighet i träning är det enda symtomet. Diagnosen ställs genom undersökning med gastroskop, läs mer om magsår här.

När ska jag söka hjälp hos veterinär?

Om din häst har uppenbara kliniska symtom på sjukdom eller tydligt inte mår bra på något sätt rekommenderas att du kontaktar veterinär direkt för undersökning.  Om det är mer diffusa symtom eller om hästen aldrig har fungerat normalt rekommenderar vi att du diskuterar med din tränare och ringer veterinär för rådfrågning i första hand.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas?

Det går aldrig att undvika sjukdomar hur noggrant man än sköter sin häst, men en väl avvägd träning och skötsel minskar riskerna för prestationsproblem. Att ha ett bra och långvarigt samarbete med en erfaren instruktör som hjälper till med träningen och ser till att förväntningarna är rimliga är värt mycket.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen