Astma hos häst

Astma hos häst är relativt vanligt förekommande. De kliniska symtomen kan variera från lindriga symtom där hästen verkar normal i vila men inte orkar arbeta, till kraftiga symtom där hästen har uppenbart ansträngd andning även i vila. Astma är en benämning på symtomen, men de bakomliggande orsakerna kan vara många olika och den inflammatoriska bilden varierar också. Det pågår mycket forskning för att vi ska förstå sjukdomsförloppet och kunna behandla hästar med astma bättre.

Astma hos hästVid kraftig astma har hästen svårt att andas också i vila.

Orsak till astma hos häst

Astma är en kronisk inflammatorisk reaktion i nedre luftvägarna. Det är en immunologisk reaktion som beror på överkänslighet. Ofta är det damm eller mögelsporer i luften som hästen är överkänslig emot. De flesta hästar drabbas av astma när de expoernas för damm och mögel i stallmiljön, men det förekommer också att hästar drabbas av astma sommartid på betet. Troligen kan hästar också utveckla astma efter genomgången infektion med virus eller bakterier i luftvägarna. 

Inflammationen leder till ökad slemproduktion och svullnad slemhinnor. Luftrörens diameter minskar dels på grund av just slem och svullen slemhinna, dels på grund av att luftrörens muskulatur kontraherar. Efterhand som sjukdomen utvecklar sig bildas kroniska förändringar med fibros vilket leder till stela luftrör som är oförmögna att vidga sig. 

Ekvin astma har funnits länge. Förr kallades det kvickdrag och det har även haft andra namn som COPD (chronic obstructive pulmonary disease) och REO (recurrent airway obstruction).

Symtom vid astma hos häst

Vid astma får hästen hosta och svårt att andas på grund av de trånga, inflammerade luftrören. Astma graderas efter allvarlighetsgrad från lindrig till kraftig. Vid lindrig astma ses inga symtom i vila men det märks att hästen inte orkar anstränga sig till max längre. Vid kraftig astma hostar hästen mycket och det syns tydligt att hästen har svårt att andas även i vila. Hästen får använda bukmuskulaturen för att försöka pressa ut luften ur lungorna och i vissa fall syns detta som en så kallad kvickdragsfåra.

Astma hos hästDen vanligaste orsaken till astma är en immunologisk reaktion mot damm och mögelsporer från stallmiljön.  

När ska jag söka vård hos veterinär?

Kraftig astma är självklart mycket obehagligt för hästen och kräver omgående veterinärvård. Även lindrigare fall av astma bör diagnostiseras och åtgärdas så tidigt som möjligt också eftersom ju längre tid inflammationen får fortgå desto mer kroniska, irreversibla förändringar hinner bildas. 

Vad gör veterinären om hästen har astma?

Astma kan ibland diagnostiseras enbart genom sjukdomshistorien och klinisk undersökning. Veterinären lyssnar på hästens lungor med stetoskop. I andra fall krävs ytterligare undersökningar och då handlar det ofta om endoskopi av luftvägarna samt provtagning på sekret från luftrören. I vissa fall används röntgen eller ultraljud också. 

Veterinären kanske tittar ner i luftrören med endoskop för att avgöra om där finns tecken på inflammation och ta prov. 

Behandling

Den viktigaste delen av astmabehandlingen är att hästen inte ska utsättas för det den är överkänslig emot, vilket oftast är damm och mögelsporer i stallmiljön. Se nedan under förebyggande åtgärder. 

Kortison används för att dämpa inflammationen. Vid kraftig astma ges kortison ofta som injektion för att få snabb effekt, men för längre tids behandling används lämpligen inhalation, vilket ger färre biverkningar. 

Luftrörsvidgande preparat ges också. På samma sätt kan dessa ges via munnen, som injektion eller inhalation beroende på sjukdomsbilden. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av ekvin astma?

Risken att hästen drabbas av astma minskar om den hålls i en miljö där det finns gott om frisk luft. I ett stall gäller att ventilationen måste vara fullgod. 
Se till att grovfodret har bra hygienisk kvalitet och inte är dammigt.  Ge hösilage i stället för torrt hö. Ibland kan blötläggning av grovfodret göra att det dammar mindre. Det handlar då om att blötlägga precis innan utfodring (alltså inte samma syfte som när grovfodret blötläggs i mycket vatten länge för att få ner sockerhalten till hästar med insulindysreglering). Fodra hellre på golvet än i hönät. 

Använd pappersströ eller torv hellre än dammig halm eller spån. 

Allt stallarbete som dammar görs när hästarna är ute, som t.ex. sopa stallgång, mocka och strö, samt borsta leriga hästar. Då hinner partiklarna falla ner på marken och hästarna behöver inte på samma sätt andas in dem. 

Det är också viktigt att tänka på att det inte dammar där hästen tränas. 

Ju mindre tid hästen tillbringar inne i stallet desto bättre. Om det är möjligt kan lösdrift ofta vara ett bra alternativ för hästar med känsliga luftvägar. 

Läs gärna mer om luften i stallet.

Astma hos hästJu mer frisk luft en häst med astma får desto bättre. Om hästen fungerar på lösdrift och det är en möjlighet kan det vara en fungerande lösning.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen