Luften i stallet

Att det är bra luft i stallet är en förutsättning för att hästarna ska må bra. Bra ventilation är fundamentalt för bra luftkvalitet. Men luftkvaliteten påverkas också av faktorer som temperatur, ströbäddar, foderkvalitet och stallrutiner. 

Luften i stalletBra luftkvalitet i stallet är nödvändig för att hästarna ska må bra och hålla sig friska. 

Vad är bra luftkvalitet i stallet?

Under den kalla årstiden står många hästar inne en stor del av dygnet och då ökar sjukdomar som är kopplade till dåligt luftkvalitet, som hästastma, också. När man diskuterar luftkvalitet är det framför allt luftfuktighet, gaser och damm som avses. De gaser som är speciellt viktiga i stall är koldioxid och ammoniak. I djurskyddsbestämmelserna finns gränsvärden för dessa faktorer som måste följas. 

Ventilation påverkar framför allt luftfuktigheten och koldioxidhalten. Damm och ammoniak påverkas också av ventilation, men också mycket av rutiner kring foder och strö, sysslor som virvlar upp damm, ströbäddarna och temperaturen. 

Kalla och varma stallar

Ett kallt stall är oisolerat medan ett varmt stall har isolerade väggar och tak. Ett kallt stall följer utetemperaturen och det måste vara full luftväxling året runt. Det innebär att det kommer att frysa på vintern, och det går inte att täppa till luftöppningarna när det fryser ute för att höja stalltemperaturen eftersom ventilationen då hindras och det bildas kondens med mögelpåväxt och dålig stallmiljö som följd. I ett varmt, värmeisolerat, stall måste ventilationen vara anpassad så att det går att tillföra värme och hindra att det fryser i stallet på vintern utan att det bildas kondens.  Det finns ofta ingen anledning att ha speciellt varmt i ett isolerat stall heller, syftet är oftast att hindra att vattnet fryser. 

Ventilation viktig för luften i stallet

Ventilation är beroende av fungerande till- och frånluft. Vid naturlig ventilation krävs relativt stora öppningar och luftströmningen styrs av väder- och vind samt självdrag. Vid fläktventilation styrs ventilationen av fläktar som suger ut luft och skapar undertryck. Det bör finnas öppningar för tilluft i varje box och storleken på öppningen beräknas baserat på vilken luftström som är nödvändig. I kalla stallar krävs större öppningar, och i varma stallar krävs någon form av funktion där tilluften kan regleras. Öppningarna bör sitta högt upp för att förhindra drag. 

Det finns riktvärden för ventilationsflöden beroende på antal hästar som stallas upp. Minimiventilationen säkerställer att fukt och koldioxid transporteras bort i erforderlig utsträckning. I ett kallt stall strävar man efter maximal ventilation året runt, möjligen med undantag vid direkta oväder. I ett varmt stall leder ökad ventilation också till lägre temperatur i stallet på vintern.  I ett isolerat stall är det bra att ha både termometer och hygrometer (fuktmätare) för att kontrollera att ventilationen är rätt anpassad; om luftfuktigheten blir för hög måste ventilationen ökas, och vid behov måste då också värme tillföras på annat sätt för att hindra frost.

Temperatur 

Det bildas mer ammoniak vid högre temperatur, så låg stalltemperatur ger generellt bättre luftkvalitet. 

Som nämnts ovan måste dock varma stallar aktivt värmas upp kalla dagar för att kunna ha tillräcklig ventilation. Det finns många system för tilläggsvärmen, men specifikt att tänka på är att värmefläktar gärna virvlar upp och sprider damm, vilket försämrar luftkvaliteten.

Luften i stalletDamm kan orsaka irritation i hästarnas luftvägar och kan i värsta fall leda till astma. Damm kommer från hästarna själv, men också från foder och strö. 

Ströbäddar

Ammoniak produceras som mest i fuktiga ströbäddar vid höga temperaturer. Så genom att hålla bäddarna torra och rena och stalltemperaturen låg förbättras luftkvaliteten. 

Ströbäddar bidrar också till damm. Beroende på vilket strömedel som används kan det damma mer eller mindre. Till hästar med astma används ofta torv eller papperströ, om dessa hästar måste stå i box. 

Den hygieniska kvaliteten på strömedlet måste också beaktas. Halm är bra att strö med eftersom det ger hästarna sysselsättning när de äter av halmen, men det är viktigt att säkerställa att halmen då håller tillräcklig hygienisk kvalitet ur såväl foder- som luftkvalitetsperspektivet. 

Foder 

Fodret påverkar också luftkvaliteten. Fodret ska vara av god hygienisk kvalitet; mögelsporer och damm är till exempel de vanligaste bakomliggande orsakerna till hästastma. Det bästa är att fodra grovfoder från golvet. Hönät gör att hästarna ruskar och drar i fodret varvid damm virvlar upp. Hösilage dammar oftast mindre än torrare hö.

Stallrutiner

För att minska dammet i luften som hästarna andas in bör så mycket som möjligt av stallskötseln göras när hästarna är ute. När man sopar, mockar, ryktar och fodrar flyger dammet upp i luften, men om det får gå lite tid innan hästarna kommer in så hinner dammet lägga sig igen.

Vid fuktig väderlek är det bra att ha någonstans att torka blöta täcken och annan utrustning i stället för att hänga dem runt om i stallet. 

I ett kallt stall följer temperaturen utetemperaturen. I ett sådant stall går det inte att täppa igen öppningarna för att hindar att det fryser på vintern – då bildas kondens och mögel i stället. 


Referens:  Statens Jordbruksverk: Bra att veta om mindre häststallar

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen