Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Magsår hos häst – ett vanligt problem

Magsår är en orsak till återkommande låggradig kolik, nedsatt aptit och dåligt hull hos våra hästar. Det har även diskuterats att magsår kan ligga bakom att hästen blir ovillig i träning och ridning eller irriterad när sadelgjorden spänns, men här är sambanden inte klarlagda. Magsår diagnosticeras genom att veterinären inspekterar magslemhinnan via endoskop. 

Magsår orsakar kolik, nedsatt aptit och vikttapp hos häst. Det är ofta foderrutiner och stress som ligger bakom sjukdomen. 

Orsak magsår hos häst

Det finns två sorters magsår hos häst: non-glandulära respektive glandulära (glandula är ett annat ord för körtel)

Hästens magsäck består av två delar. Övre delen av magsäcken är töjbar och bidrar till att fodret får plats och blandas. Denna del av magsäcken är täckt av ljus slemhinna utan körtlar. Nedre delen av magsäcken har röd slemhinna som innehåller syraproducerande körtlar. Magsäckens slemhinna skyddas mot den frätande syran av ett slemlager. Den röda slemhinnan, där syran produceras och verkar, är mycket tåligare jämfört med den vita delen. 
Non-glandulära magsår uppstår i den ljusa slemhinnan (den utan körtlar) medan de glandulära såren finns i den röda slemhinnan (som har körtlar).

Non-glandulära magsår (=i den övre ljusa slemhinnan) uppstår när slemhinnan exponerats för onormalt stora mängder magsyra. Eftersom magsyran produceras kontinuerligt kan denna typ av magsår orsakas av för liten mängd grovfoder, för lång tid utan tillgång till foder, eller att magsyra skvätter upp från körteldelen i samband med intensiv ansträngning under träning. Stress och oregelbundna rutiner ökar också risken för non-glandulära magsår.

Glandulära magsår kan vi inte lika mycket om än. Troligen beror de på faktorer som försämrar slemhinnans skyddsmekanismer. Stress och höga kortisolnivåer tros spela roll här eftersom kortison hämmar vissa faktorer i slemhinnans försvar. Utfodringen spelar inte roll på samma sätt som för non-glandulära sår där syran skadar slemhinnan när magen är tom, men indirekt kan utfodringen ändå påverka om foderrutinerna orsakar stress för hästen. 

Sammantaget kan allt som gör att hästen inte kan leva efter sina naturliga behov orsaka magsår. Läs gärna mer om hästens mentala välbefinnande. Många smärtstillande och antiinflammatoriska preparat kan orsaka magsår om de ges i väldigt höga doser. Används de i rekommenderade doser är risken liten. 

Symtom på magsår hos häst

Klassiska symtom på magsår är låggradig kolik och nedsatt aptit. Ofta kommer koliksymtomen i anslutning till att hästen äter; den kanske äter en del av fodret för att sedan lämna resten och lägga sig ner, se nedstämd ut och titta mot buken. Om den nedsatta aptiten fortgår tappar hästen också i hull. 

Föl med magsår får ofta tydligare koliksymtom och tenderar att lägga sig på rygg och dra upp benen under sig. De kan också gnissla tänder och ha lös träck, vilket är ovanligt hos vuxna hästar med primära magsår. Däremot kan vuxna hästar ha lös träck och magsår samtidigt, men då är den vanligare att magsåren är sekundära till annan sjukdom i magtarmkanalen. 

Utöver dessa väl dokumenterade symtom har det föreslagits att ändrat beteende, ovilja i ridning, irritation när sadelgjorden spänns och stereotypier som krubbitning skulle vara symtom på magsår. Här är sambanden inte alls klarlagda. Även om hästar med dessa beteenden kan ha magsår är det oklart vad som är orsak och verkan, och det kan vara andra faktorer i hästens miljö som ger upphov till båda förändringarna. 

Hästens symtom beror också på hur djupa och omfattande magsåren är. Många studier visar att ytlig irritation och mindre sår i slemhinnan är vanligt, men dessa orsakar sällan symtom.  Djupa, blödande och omfattande magsår orsakar däremot nästa alltid kliniska symtom. Emellan dessa ytterligheter finns en gråzon där det svårare att avgöra ifall magsåren orsakar de noterade symtomen. I denna gråzon korrelerar inte alltid magsårens allvarlighetsgrad med kliniska tecken. 

Läs gärna om andra orsaker till kolik

När ska jag söka vård hos veterinär?

Om din häst visar symtom som skulle kunna bero på magsår rekommenderas att du kontaktar din veterinär för rådfrågning och vid behov bokar tid för gastroskopi. 

Vad gör veterinären?

Veterinären tittar ner i magsäcken med ett gastroskop; ett väldigt långt endoskop som når hela vägen ner i magsäcken från hästens nos. Magsäcken måste vara tom när undersökningen utförs så hästen ska inte få något foder 12–16 timmar före undersökningen. Många kliniker vill att hästen lämnas in kvällen före undersökningen. Den ställs då i en speciell box med gummimatta i stället för strö och boxen mockas och sopas flera gånger under natten så hästen verkligen inte får i sig någonting.

Kameraundersökning av magsäcken.

Blödande magsår i övergången mellan vit och röd magslemhinna.

Behandling vid magsår

Om hästen har magsår diskuterar veterinären lämpliga åtgärder med ägaren. Dels behöver hästen medicin för att läka magsåren, men det är minst lika viktigt att ägaren funderar igenom vilka faktorer i hästens miljö som kan ha bidragit till att magsåren utvecklades och justera dessa, annars kommer problemet åter snart även efter medicinering. 

Foder

När det gäller foder så är det viktigaste att hästen får en grovfoderbaserad foderstat som tillåter tillräcklig ät- och tuggtid. För hästar med magsår är det bra om de får minst 2 kg torrsubstans grovfoder per 100 kg häst och dag. Förutom att foderbollen absorberar syra i magsäcken produceras basisk saliv när hästen tuggar, vilket neutraliserar magsyran.  Gör en foderanalys, beräkna foderstaten och välj ett grovfoder som passar hästen för att få ihop ekvationen. Läs gärna mer om grovfoder.

När det gäller magsår har kanske rekommendationen ”många små mål om dagen” dragits lite för långt ibland, det är också viktigt att hästen får tugga tillfredsställande länge varje gång. Så att ge 1kg ts/100 kg häst/dag uppdelat på 6 givor är inte bra eftersom det orsakar stress för hästen. Likaså blir det inte bra att erbjuda en hungrig häst en begränsad mängd grovfoder i ett finmaskigt hönät. Börja med att säkerställa att mängden grovfoder är tillräcklig (baseras på torrsubstanshalt!) och därefter kan antal givor bestämmas och hönät övervägas samtidigt som ni väger in faktorer som ät-och tuggtid. Vidare är det viktigt att tänka på den generella miljön i stallet innan en häst med magsår erbjuds extra givor – det orsakar onekligen stress för boxgrannarna som inte får något. 

För hästar som får fri tillgång på grovfoder kan det omvänt vara värt att mäta exakt hur mycket hästen äter och säkerställa att den verkligen konsumerar minst 2 kg ts / 100 kg. Det kan finnas många orsaker till att hästen inte alls gör det, fastän den erbjuds, som till exempel gruppdynamik. 

Kraftfoder ska som alltid bara ges om det behövs baserat på foderstatsberäkningen. Här är det inte heller helt klarlagt vilken effekt olika fodermedel har, men generellt gäller att försöka undvika stärkelserikt foder och hellre få upp energin med hjälp av fett som rapsolja. 

Bete och hagar

Fritt bete med hagkompisar är ofta bra för hästar. Då kan de beta, vila, röra sig och socialisera på ett naturligt sätt. Men det är inte alltid så enkelt att bete gör att magsår eller risk för magsår försvinner. En häst som har utvecklade allvarliga magsår behöver medicineras också för att magsåren ska försvinna. Även om de flesta studier indikerar att bete minskar risken för magsår finns det studier som har sett bete som en riskfaktor. Det kan bero på betets kvalitet – vissa typer av bete innehåller mycket vatten och socker och då kan fibermängden bli för låg. Alternativt är betet dåligt så hästen blir stressad och hungrig. Omgruppering och hästar som inte trivs ihop, väderförutsättningar och irriterande insekter är andra faktorer som kan påverka. 

Detta är såklart samma för hästar i vinterhagar. Självklart är idealet stora hagar med tillgång till gräs och stabila hagkompisar, men så ser förutsättningarna ofta inte ut. Även om studier visar att hästar med hagkompis har mindre risk för magsår kan det för vissa hästar som har begränsat utrymme och foder bli betydligt lugnare att ha egen hage och sitt foder i fred, med andra hästar i hagarna bredvid. Det finns inte ett sätt som passar alla utan försök väg ihop alla faktorer och bedöm vilket just din häst blir mest tillfredsställd av. 

Rutiner och träning

Förutom utfodringen spelar stallmiljön, rutiner och träning stor roll risken att utveckla magsår. Studier har visat att hästar har mer magsår under tävlingssäsong, om de tränas hårt, i samband med flytt till nytt stall och ny ägare, om det är många personer som sköter och tränar hästen, om det står en radio på i stallet. Hanteringen av hästen har stor betydelse, det finns till exempel också resultat som visar att hästar som spenderar mer tid med människor har större risk än de som mestadels är med andra hästar, och det finns skillnader i frekvens magsår hos hästar hos olika tränare.

Kanske finns det möjlighet till förbättring här? Fundera igenom hur ni agerar kring hästen. Är det lugn och harmoni? Får hästarna i stallet mat på olika tider? Passerar andra hästar nära förbi boxen precis när hästen fått mat så den känner att den måste försvara sig? Förstår hästen vad som förväntas av den i hantering och träning? Är den tränad för ändamålet och har hästen och ni själv kapacitet och kunskap för det ni försöker åstadkomma? 

Även väldigt snälla och lugna människor kan omedvetet orsaka stress för hästar. I en studie var det till och med en specifik riskfaktor att hästen definierades som ”bästa vän” eller sällskapshäst. Står hästen ständigt och väntar på en ”godisgiva” med slumpmässigt givna morötter och mussli när människor är i närheten? Har ni otydliga regler och låter hästen göra lite som den vill allt som oftast? Står hästen med alldeles för varma täcken?

När det gäller träning verkar det vara så att intensiva träningspass ökar risken för non-glandulära magsår. Denna sorts magsår ser vi främst hos trav- och galopphästar samt distanshästar. Troligen påverkar ansträngningen magsäckens förmåga att tömma sig och syra skvätter upp från körteldelen mot den ljusa, känsliga slemhinnan. I dessa fall är det troligen lämpligt att se till att hästen alltid har foder i magsäcken när träningen börjas och att inte träna i tempon högre än lugn trav mer än 40 minuter per pass. 

För hästar med glandulära magsåren verkar inte träningspassets längd eller intensitet inverka på samma sätt. För dessa hästar kan man fundera på att ge dem fler vilodagar per vecka i stället, det har på senare tid framförts förslag med att 2–3 hela vilodagar per vecka skulle kunna vara gynnsamt vid problem med glandulära magsår. Även dessa hästar mår troligen bra av att ha foder i magsäcken vid träningen. 

Medicin mot magsår

Magsår behandlas med mediciner som hämmar sekretionen av magsyra. Effekten är bra mot non-glandulära magsår, men inte lika effektiv mot glandulära. Medicinen ska inte ges samtidigt med foder, utan helst 1 timme innan utfodring (vilket såklart kan bli lite klurigt att få ihop). 

Non-glandulära magsår läker vanligen inom 4 veckor, medan glandulära kan ta längre tid. Glandulära magsår behandlas ofta också med andra mediciner som har andra verkningsmekanismer, men de kan ändå vara svårläkta. 
Vi rekommenderar uppföljande gastroskopi för att säkerställa att magsåren är läkta innan behandlingen avslutas.

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av magsår?

Att förebygga magsår görs genom att gå igenom samma rutiner som diskuterats ovan under behandling. 

Ibland är det enkelt och helt uppenbart vad som utlöst magsåren, medan i andra fall är det mycket svårare. Vissa individer ligger helt enkelt betydligt högre i stressnivå och har följaktligen större risk att utveckla magsår. För en sådan individ måste hästägaren vara mycket noggrannare i sin genomgång av hästens omgivning. 

Det är viktigt att förstå att alla rekommendationer inte passar in på alla hästar. Ofta finns andra faktorer kring hästens hälsa som måste vägas in också.  Alla hästar mår till exempel inte bra av flera vilodagar i veckan, de kanske har andra behov relaterade till vikt eller rörelseapparaten som gör att de mår bättre av att röra sig varje dag. Alla hästar passar inte i lösdrift med fri tillgång på grovfoder, de kanske inte ens kommer åt fodret på grund av andra dominanta hästar. 

Förebyggande medicinering

För hästar som har problem med magsår kan vi i vissa fall ge magsårsmedicin i förebyggande syfte. Det kan till exempel vara i samband med avvänjning, transport eller flytt av en häst som haft problem med detta tidigare. 
Det finns många fodertillskott som marknadsförs för att minska risken för magsår och det finns vissa evidens för att de kan ha positiv effekt i förebyggande syfte, men de kan inte användas för att läka befintliga magsår. 

Magsår hos hästFritt bete i gräshage med andra hästar är ofta bra för hästar med magsår, men bete fungerar ofta inte som enda behandling för att läka befintliga magsår, och i vissa fall kan hästar faktiskt utveckla magsår även på betet. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen