Fästingrecept 95 kr direkt i mobilen, ladda ner Evidensia-appen.

Magsår hos häst – ett vanligt problem

Magsår är vanligt förekommande hos hästar. Det är speciellt vanligt hos hästar som tränas, tävlas och reser mycket. De flesta hästar med magsår visar inga eller mycket subtila kliniska symtom så som nedstämdhet, nedsatt aptit, nedsatt prestation och svårt att hålla hull. Diagnos ställs genom kameraundersökning av magsäcken och behandlas med syradämpande medicin.

Magsår – Symtom

De flesta hästar med magsår visar inga symtom utåt. Ibland kan ett eller flera av nedanstående symtom ses:

 • Dålig aptit
 • Nedstämdhet
 • Humörsvängningar
 • Nedsatt prestation
 • Negativ inställning till träning
 • Svårt att hålla hull
 • Dålig hårrem
 • Vikttapp
 • Ligger ner mer än vanligt
 • Låggradig kolik
 • Lös avföring

Vid stora magsår kan hästen visa tecken på kolik och/eller tandgnissling. En del hästar lägger sig på ryggen, speciellt föl, då detta avlastar trycket mot magsäcken.

Kliniska tecken på magsår hos föl är intermittent kolik (ofta efter att ha diat eller intagit foder), ligger ner mer än vanligt, rastlöshet vid dining (på grund av att det gör ont när den diar), diarré, nedsatt aptit, tandgnissling och salivering. När föl visar kliniska symtom har de ofta stora magsår, därför bör de utredas och behandlas omedelbart. Det är inte ovanligt att föl utvecklar magsår i samband med att de behandlas för en annan sjukdom.

När skall jag kontakta veterinär?

 • Kontakta veterinär om din häst visar tecken på kolik och/eller gnisslar tänder då detta kan vara tecken på allvarligare grad av magsår.
 • Kontakta veterinär direkt om du har ett föl som har intermittent kolik, verkar ha ont efter att ha diat, ligger ner mer än vanligt, har nedsatt aptit, gnisslar tänder och/eller saliverar då detta kan vara tecken på magsår.

Vad orsakar magsår hos hästar?

Hästens magsäck- anatomi
Hästens magsäck har två olika delar med mycket olika utseende och funktion. Den övre delen är beklädd med en ljus slemhinna och har som funktion att blanda runt magsäcksinnehållet. Den nedre delen är beklädd med röda syrautsöndrande körtlar och har som funktion att hjälpa till med att spjälka foder och att avdöda bakterier. I båda delarna finns en skyddande slembarriär som skyddar dem från etsning från magsyra.

Hästar är gjorda för att äta dygnet runt
Hästar är gjorda för att äta nästan dygnet runt med endast ett fåtal pauser för att vila eller förflytta sig. Därför producerar deras magsäck magsyra konstant under dygnet- även då de inte äter. En vuxen häst kan producera upp till 35 liter magsyra per dygn!

Hästar har även en relativt liten magsäck i förhållande till kroppsstorlek eftersom de är gjorda för att äta små mängder foder under hela dygnet. Under naturliga förhållanden neutraliseras då magsyran under dagen av grovfoder och saliv.

Hästar är gjorda för att äta dygnet runt.

Orsaker till magsår
Magsår beror i grund och botten på en obalans i den skyddande slembarriären i magsäcken samt att syra av någon anledning stänker upp från den nedre röda delen av magen till den övre vita känsliga delen av magsäcken.

Ett fåtal stora utfodringar per dygn predisponerar hästar för magsår, likaså foderstater som innehåller stora mängder kraftfoder. Studier visar även att stress, exempelvis vid rörelse och oro i stallet eller vid transportering, ökar risken att utveckla magsår. Att ha radio på i stallet ökar risken för magsår.

Även hård fysisk aktivitet ökar risken för magsår. Studier visar att träning ökar produktionen av magsyra samt minskar blodflödet till tarmslemhinnan. Hård träning gör även att tarmar och andra bukorgan trycker på magsäcken, vilket i sin tur göra att magsyra lättare stänker upp på den vita känsliga delen av magsäcken.

Sår ses oftast i den övre vita delen av magsäcken men kan även ses i den nedre röda delen. Sår i den nedre röda delen av magsäcken ses ofta efter långvarig behandling med antiinflammatoriska mediciner.

Magsår – Utredning

Magsår diagnosticeras genom kameraundersökning av magsäcken (gastroskopering). Hästen fastas 12 timmar innan undersökningen för att förhindrat att foderrester skymmer delar av magsäcken under undersökningen.

De festa hästar tolererar gastroskopering väl. Hästen får även en liten dos sedering för att slappna av. En tunn slang med en kamera på toppen förs in genom hästens näsa, ner genom matstrupen och ned i magsäcken. Undersökningen tar vanligtvis 10 till 20 minuter.

Kameraundersökning av magsäcken.

Blödande magsår i övergången mellan vit och röd magslemhinna.

Behandling och förebyggande åtgärder

Det finns mycket som du som hästägare kan göra för att undvika att din häst får magsår:

 • Fodra små mål flera gånger dagligen eller ge fri tillgång på mat (genom exempelvis bete) om hästen klarar av att hantera detta.
 • Minska mängd kraftfoder i foderstaten.
 • Undvik stressfulla situationer (så som transporter och förflyttningar) om möjligt och se till att din häst får ro i stallet.
 • Undvik eller minska mängd antiinflammatorisk medicin. Vissa preparat medför större risk än andra- rådgör med din veterinär.

Om din häst ändå drabbas av magsår behandlas detta med syradämpande medicin i pastaform. Det är även viktigt att samtidigt se över fodringsrutiner, foderstat, stallmiljö, träningsschema och så vidare för att få såren att läka.

Ibland kan det vara motiverat att behandla en häst som till exempel reser och tävlar mycket förebyggande mot magsår. Rådgör med din veterinär angående detta. Undersök gällande tävlingsreglemente huruvida medicineringen är tillåtet i samband med tävling, då de olika reglementena skiljer sig åt.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen