Salmonella katt

Salmonellainfektioner drabbar ett antal katter varje år. Katterna smittas troligen med bakterien av småfåglar. Katterna kan sen i sin tur smitta hundar och människor i familjen.

Salmonella katt symtom

Det varierar väldigt mycket hur allvarliga symtom katter får av en salmonellainfektion. Det är ganska vanligt att de inte får några eller endast milda symtom, men de som blir riktigt sjuka kan avlida. Symtom på salmonella:

 • Diarré, eventuellt med blod
 • Kräkningar
 • Apati
 • Aptitlöshet
 • Feber
 • Buksmärtor
 • Vid kraftig kräkning och diarré kan djuret bli uttorkat.

Det finns många olika sjukdomstillstånd som kan ge upphov till dessa symtom. Uppsök alltid veterinär om katten har något eller några av ovanstående symtom.

Salmonella katt – undersökning

För att få reda på om en katt har salmonella eller inte gör man en bakterieodling på ett avföringsprov. Ibland behöver man ta ytterligare prov efter en tid.

Salmonella katt – behandling

De flesta katter tillfrisknar på egen hand, men ibland blir de allvarligt sjuka och behöver understödjande vård på djursjukhus en tid. Dropp kan behövas för att återställa vätskebalansen och tillgodose näringsbehovet.

Antibiotika ges endast vid livshotande sjukdom och då bara en mycket kort kur. Detta är dels för att kattens eget immunförsvar brukar räcka för att råda bot på infektionen, dels för att man vill undvika att bakterien utvecklar resistens mot antibiotikan och dels för att det verkar som att antibiotikabehandlade katter smittar under en längre tid än vad icke-antibiotikabehandlade katter gör.

Det kan vara bra att hålla drabbade katter inne en tid. Det hindrar dem från att kunna få i sig fler bakterier genom att fånga och äta drabbade fåglar. Ägaren får bättre koll på hur kattens sjukdom utvecklas, om den behöver veterinärvård. Man förhindrar också att katten lämnar infekterad avföring ute.

Salmonella katt smittvägar

 • Salmonella sprids huvudsakligen via avföring. Salmonellabakterien kan finnas i tarmen hos djur, människor och fåglar. Via avföringen sprids smittan vidare till exempel till jord, betesmarker och vatten.
 • Oftast krävs en stor mängd salmonellabakterier, en hög infektionsdos, för att framkalla sjukdom.
 • Våra katter smittas troligen av småfåglar. På vintern och vårvintern matar vi ofta fåglar vid fågelbord och här finns risk att salmonellasmitta sprids via fåglarnas avföring. Även levande och döda småfåglar är en smittrisk.
 • Andra möjliga smittkällor är rått kött, gnagare och smittat kattfoder. Svenskproducerade livsmedel orsakar dock ytterst sällan salmonella hos katter eller andra djur och inte heller hos människor.
 • Det bästa sättet att hindra katter från att smittas av salmonella är att hålla dem borta från fågelbord.
 • Salmonella kan spridas till människor och det är viktigt att man tar till hygieniska åtgärder om man har en smittad katt i hushållet.

Förhindra smittspridning genom god hygien

 • Tvätta händerna noga efter hantering av smittad katt, rengöring av kattlåda, hantering av kräkningar och så vidare.
 • Låt inte katten vara i närheten där livsmedel hanteras och förvaras, till exempel på diskbänk och matbord. Inte heller i utrymmen där foder till andra djur förvaras. För säkerhets skull inte heller i ladugårdar. Kor och hästar kan också drabbas.
 • Använd inte samma diskborste till kattens matskålar som till egna hushållsredskap.
 • Hygienråden gäller även för friska djur i samma hushåll som en infekterad eftersom de kan vara smittbärare.

Salmonella människa

Livsmedel är den vanligaste smittvägen för människor. Salmonellasmitta är dock mycket ovanligt i svenska livsmedel och de flesta människor i Sverige som drabbas har oftast fått smittan när de varit utomlands.

Som så ofta annars drabbas små barn, äldre personer och redan krassliga människor värst. Det är högst olämpligt att en salmonellasmittad katt till exempel sover i ett barns säng.

Vilda fåglar tros vara en smittkälla för salmonella även för människor. Tvätta händerna noga efter arbete med fågelbord eller hanterande av småfåglar. Marken under fågelbord kan vara kraftigt nedsmittad och barn bör inte leka alldeles i närheten av utfodringsplatser för småfåglar.

Mer om salmonella hos människor finns bland annat hos Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Salmonella är anmälningspliktig

Det innebär att veterinärer och laboratorier och de som utför obduktioner måste anmäla till Statens Veterinärmedicinska Anstalt om de får in fall med salmonella. Det varierar från år till år hur många katter som anmäls smittade. Det brukar vara några tiotal varje år. Det kommer in fler anmälningar på vårvintern än under övriga året. Både antalet smittade fåglar och katter ökar under denna tid.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen