Häst på lösdrift

Många hästar trivs och mår bra på lösdrift. De får mycket frisk luft, fri motion och social tillfredsställelse. Hästar ska ges möjlighet att röra sig fritt i alla gångarter varje dag. När de är ute mer än 16 timmar per dygn och dygnsmedeltemperaturen understiger +5⁰C ska de ha tillgång till en ligghall. 

Lösdriftens storlek

Det finns inga specificerade krav på hur stor yta hästarna måste ha att röra sig på, men ju större hage desto bättre för hästarna. Det blir mindre upptrampat och hästarna rör sig mer och får utrymme att hålla distans till varandra. Samtidigt är det ofrånkomligt att marken blir sliten och för att inte förstöra betet måste ofta hästarna hållas i mindre hage när gräset inte växer.  

Häst på lösdriftMånga hästar mår bra av att gå på lösdrift med andra hästar. De får mycket motion, frisk luft, sociala interaktioner och ibland fri tillgång på grovfoder. 

Ligghall

En ligghall ska vara utformad så att den ger skydd för väder och vind. Hästarna får inte stängas in i ligghallen utan ska ha möjlighet att fritt röra sig ut och in. En ligghall ska vara utformad så att alla hästar i gruppen får plats utan att bli trängda och så att den inbjuder hästarna att använda den. 

Hästar tycker om att ha uppsikt så ligghallen placeras om möjligt högre än omgivande mark. Ett högt läge underlättar också avrinningen av vatten och minskar risken att ligghallen och den direkta omgivningen blir upptrampad och lerig. Hästar är flyktdjur som naturligt drar sig undan i skydd i skogen, så finns det möjlighet är det bra om ligghallen placeras vid träd. 

Ligghallen ska ha minst en sida öppen så att alla hästar i gruppen kan röra sig ut och in utan problem.  Vilket väderstreck som är öppet avgörs av lokal topografi och väderförhållanden. Söderläge är ofta att föredra då solen hjälper till att värma och torka upp, men även den vanligaste vindriktningen måste beaktas så att det inte blåser rakt in i ligghallen. 

Storleken på ligghallen regleras enligt Jordbruksverkets minimimått och här finns också rekommendationer på minsta storlek på öppningar. Det är dock att rekommendera att ligghallen är betydligt större än minimimåtten. En nylig studie visade att om ytan per häst ökades till 18 m2 användes ligghallen betydligt mer och hästarna låg ner och vilade i större utsträckning (1).

Det finns mycket bra information om hur en ligghall bör vara utformad hos Jordbruksverket (2).

Utfodring för hästar på lösdrift

Alla hästar måste komma åt foder och vatten. 
För hästarnas välbefinnande, gruppens dynamik och för hästarnas förmåga att acklimatisera sig till ett kallare klimat på vintern är fri tillgång på grovfoder ofta den bästa lösningen. Det bästa är om hästgruppen är sammansatt så att de kan ha liknande foderstat. Precis som för uppstallade hästar är en grovfoderanalys viktig för att säkerställa att grovfodret är lämpligt till hästarna. De flesta hästar klarar sig utan kraftfoder, men vid behov får foderstaten kompletteras till specifika hästar. Läs mer om grovfoderanalys här.

Lösdrift hästGrovfodret är som alltid basen i hästens utfodring och de flesta hästar på lösdrift fungerar bra på fri tillgång av ett väl anpassat grovfoder plus salt, mineraler och alltid fri tillgång på friskt vatten.


Utfodringsplatsen placeras lämpligen nära ligghallen. Marken blir ofta upptrampad kring foderplatsen, och problemet är större om marken är lerig och ifall det blir mycket foderspill. Fodret placeras bäst i anpassade utfodringsanordningar placerade på ett torrt underlag. Vid behov får marken hårdgöras eller fodringshäcken flyttas med jämna mellanrum. Foder på marken blir snabbt nertrampat och ohygieniskt och ökar risken för magtarmproblem som diarré och sandkolik. Foderspill bör därför tas bort så ofta som möjligt. 

I de fall hästarna utfodras med hela hösensilagebalar är det viktigt att storleken på balen är anpassad till antalet hästar så att den inte står öppen för länge. Det är också viktigt att plasten runt balen tas bort eftersom hästarna annars kan få i sig den, vilket kan orsaka kolik. 

Fri tillgång på vatten måste också säkerställas. Under vintern kan isolerade vattenkoppar eller eluppvärmda vattenbaljor fungera. Säkerställ också att hästarna har tillgång till salt och mineraler. 

Mocka ligghall och hagar

Precis som i en vanlig box och vinterhage måste lösdriften hållas ren och torr. Ligghallen ska erbjuda en torr och ren viloplats och måste mockas och strös regelbundet. 
Även hagen bör mockas för att undvika kväveläckage, bevara underlaget, och hindra smittspridning av parasiter. Näringsläckaget är större i upptrampade vinterhagar utan växttäcke. Genom att ta bort träck och foderspill minskas läckaget och marken håller bättre. Ju oftare man mockar desto bättre, det är bäst att göra det varje dag, annars hinner mycket gödsel trampas ner och sköljas bort. 
Läs gärna mer om vinterhagar här.

Hur kallt väder klarar hästarna i lösdriften?

Hästar som tillåts acklimatisera sig klarar sig utmärkt utomhus i vårt klimat. Fri tillgång på grovfoder ger hästarna möjlighet att öka sitt energiintag under de kallaste perioderna och på så sätt hålla värmen. Genom att inte ha täcken på lösdriftshästar kan pälsen anpassa sig optimalt. Om täcken används är det viktigt att säkerställa att dessa är torra och rena invändigt hela tiden, då de annars gör mer skada än nytta. Läs mer om täcken här.

Lösdrift för unghästarGenom att låta hästarna vara utan täcken anpassas pälsen efter klimatet och hästarna klarar sig fint utomhus hela året. De måste ha tillgång till ligghall där de kan söka skydd för väder och vind. 

Skador på hästar i lösdrift

Många är rädda för att hästarna ska skada sig när de går i grupp. Rädslan är inte obefogad då till exempel risken för sparkskador är större när hästar hålls i grupp. Samtidigt är risken för andra sjukdomar betydligt mindre. Hästar som går ute dygnet runt har till exempel bättre luftvägar och fri tillgång på grovfoder och mer fysisk aktivitet minskar risken för kolik. 

För att minska risken för skador är det viktigt att hästgruppen är väl sammansatt och stabil. Det är hästägarens skyldighet att säkerställa att alla hästar kommer åt foder och vatten och att ingen häst blir trängd. Att sköta hagarna genom dränering, mockning och hårdgjorda ytor efter behov minskar risken att hästarna halkar eller vrickar sig. Hagar och områden där hästarna hanteras ska var fria från föremål som riskerar skada hästarna. Stängsel ska vara ändamålsenliga och väl uppsatta. 

Skador vid sparkar blir större om hästarna har bakskor på sig och ytterligare större om dessa är broddade. 

Även om risken för sparkskador är större för hästar som hålls i grupp minskar risken för luftvägssjukdomar, kolik och beteendeproblem.  Risken för skador vid interaktion mellan hästarna kan minskas genom att ha en stabil, fungerande grupp och följa de rekommendationer kring mått och omgivningar som diskuteras i artikeln. 

Smittskydd och tillgång till box

Det är alltid bäst att ha tillgång till ett vanligt stall med box, även när hästarna går på lösdrift. Det möjliggör att ta in hästar som av olika anledningar måste övervakas extra och dela på gruppen i händelse av smittsam sjukdom. Det måste också finnas en lämplig plats där hovslagare och veterinär kan utföra sitt arbete när det behövs. 
Om samma besättning har flera olika grupper hästar i lösdrift är det ut smittskyddssynpunkt en fördel om hagarna ligger med visst avstånd så att eventuell smitta kan begränsas till en specifik grupp. 

Källor:
1.    Use of Lying Halls and Time Budget in Relation to Available Lying Area (mdpi.com)
2.    Djurhallning i ligghallar (jordbruksverket.se)

 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen