Penicillinchock hos häst

Bensylpencillin är ett av de mest använda antibiotikan till häst. Det är effektivt mot flera av de vanligaste sjukdomsframkallande bakterierna och kan dessutom administreras av djurägaren själv som intramuskulär injektion. En sällsynt men fruktad biverkning av bensylpenicillin är penicillinchock hos häst. 

Bensylpencillinprokain är ett vanligt antibiotika till häst. En allvarlig biverkning är penicillinchock. 

Orsak till pencillinchock hos häst

Bensylpenicillin är ett antibiotika som används ofta på häst. Det är effektivt mot många av de vanligaste sjukdomsorsakande bakterierna vi ser på häst; till exempel Streptococcer som är vanliga vid luftvägs- och sårinfektioner. Bensylpencillin är dessutom smalt i sitt spektrum, vilket innebär att de inte påverkar andra bakterier i hästens normalflora lika mycket som bredare antibiotika, och därmed har pencillin inte lika stor effekt på resistensutvecklingen. 

Bensylpenicillin har dåligt upptag i magtarmkanalen och kan därför inte ges via munnen utan måste injiceras. Den lättlösliga beredningsformen bensylpenicillinnatrium ges intravenöst (i blodkärlet). Detta måste göras av personer med behörighet att ge intravenös injektion, och kan alltså inte ges av djurägaren själv. Vidare måste bensylpenicillinnatrium administreras flera gånger per dygn för att ha effekt. Den mer svårlösliga beredningsformen bensylpencillinprokain ska däremot ges intramuskulärt (i muskeln), vilket djurägare får lov att göra själv efter veterinärs ordination. Denna beredningsform behöver bara injiceras en gång dagligen för att ha fullgod effekt. 

Alla mediciner har biverkningar så även penicillin. Förutom att antibiotikaanvändning bidrar till resistensutveckling av bakterier finns risk för biverkningar i forma av lokal svullnad vid injektionsstället, antibotikainducerad diarré och allergisk reaktion. Pencillinchock är en ovanlig, men förekommande, reaktion på injektion med bensylpenicllinprokain som kan vara livshotande för hästen och även farlig för ägaren. Penicillinchock beror sannolikt på en reaktion på prokainet snarare än bensylpencillinet. Troligen är det när prokain kommer in i blodbanorna och når centrala nervsystemet som symtom på toxicitet kan uppstå. 

Symtom på att en häst fått pencillinchock

En häst som drabbas av penicillinchock kan bli orolig, svettas och vinglig. Vid allvarligare fall kan hästen kollapsa, få kramper och i värsta fall dö. Symtomen kommer i samband med eller inom några minuter efter injektionen, och de flesta hästar återhämtar sig någorlunda inom en timme, men viss oro kan kvarstå hos hästen en tid efter händelsen. 

Hästar kan också få allergiska reaktioner mot pencillin. Det är ännu ovanligare, men kan orsaka anafylaktisk chock och också kollaps, varför det kan vara svårt att skilja från prokaintoxicitet. 

Penicillin finns också i beredningsform som kan ges intravenöst, men detta kräver flera injektioner per dag och får bara utföras av utbildad personal, så det används mest på djursjukhus.  

När ska jag söka vård hos veterinär?

Det finns inget du som djurägaren kan göra för hästen precis när den drabbas av penicillinchock. Hästen ska vara i en box när den medicineras och direkt efter injektionen går man ut och stänger dörren. Om hästen får en reaktion skadar den sig troligen mindre om den blir kvar i boxen. Det är också mycket stor risk för personskador om man försöker ingripa och hålla fast hästen när den får en pencillinchock så stanna utanför boxen men ring veterinären direkt för råd och hjälp. 

Efter en pencillinchock kan hästen ha skador som veterinären måste undersöka och åtgärda. Veterinären måste också ta ställning till hur vidare behandling av den sjukdom som hästen initialt behandlades med pencillin för ska medicineras vidare. Risken att en häst ska få en prokainreaktion igen är troligen inte stor, men det är ändå tveksamt att fortsätta behandling med prokainpencillin. Dels kanske man inte är helt säker på att det var en prokainreaktion och inte en allergisk reaktion; för en häst som är allergisk ska inte behandlas med samma preparat igen. Dels finns det teorier om att risken att prokainet hamnar i blodbanan ökar ju fler injektioner hästen fått och att vissa hästar kan vara känsligare för prokain.
 

Intramuskulär injektion i halsmuskeln på hästen ges i området en handsbredd nedanför mankammen, en handsbredd ovanför halskotpelaren, och en handsbredd framför bogbladet. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att min häst drabbas av penicillinchock

Alla mediciner har biverkningar, och med antibiotika har vi dessutom resistensutvecklingen att beakta. Penicillinchock är så pass allvarlig att det blir uppenbart att ett sätt att minska risken är att aldrig behandla hästar i onödan. Huruvida antibiotika ska sättas in eller inte är en bedömning från fall till fall. Med en mer restriktiv antibiotikaanvändning minskar risken för resistensutveckling och farliga biverkningar, men samtidigt ökar såklart antalet fall där det i efterhand visar sig att det kanske hade blivit ett kortare förlopp om antibiotika hade satts in. Detta är viktigt att ha förståelse för även som hästägare. 

Läs gärna mer om antibiotikaanvändning hos häst.

Om bedömningen är att injektioner med bensylpencillinprokain är nödvändig för hästens behandling är det viktigt att följa veterinärens instruktioner om hur injektionen ska genomföras: 
•    Hästen ska vara i en box eller annat säkert utrymme med dörr som kan stängas. 
•    Ha en medhjälpare som håller hästen. 
•    Injektionen görs vanligen i halsmuskulaturen. Identifiera ett område en handsbredd nedanför mankammen, en handsbredd framför bogbladet och en handsbredd ovanför halskotpelaren. 
•    Stick in kanylen och aspirera (dra tillbaka kolven) för att säkerställa att kanylspetsen inte ligger i ett blodkärl. 
•    Om inget blod kommer tillbaka injiceras bensylpenicillinprokainet. I de fall mer än 20 ml injiceras riktas sprutspetsen om så att inte hela volymen kommer på samma ställe. Aspirera igen efter att kanylen riktats om så att spetsen inte hamnat i ett blodkärl. 
•    Kanyl och spruta dras ut och de som medicinerat går ut ur boxen och stänger dörren. 
•    Växla mellan att ge på hästens högra och vänstra sida. Vid långvarig behandling kan även andra muskler användas enligt veterinärens rekommendation. 

Direkt efter injektionen går de som medicinerat ut ur boxen och stänger dörren. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen