Ny lag: ID-märkning och registrering av katt, läs mer.

Kvarka

Kvarka hos häst orsakas av en bakterie som kallas Streptococcus equi och kan ge allvarlig och smärtsam sjukdom i luftvägarna med variga bölder i huvudets lymfknutor. De allra flesta hästar får enbart lindriga förkylningssymptom med feber och lätt hosta som enda symptom, vilket gör att man behöver vara uppmärksam för att inte missa de första fallen. En del hästar kan vara helt symptomfria och utgöra tysta smittbärare. Bakterien är mycket motståndskraftig och kan överleva flera månader i otillräckligt rengjord stallinredning eller liknande.

Sjukdomsförlopp och symptom på kvarka

De flesta kvarkautbrotten börjar med att en ny häst anländer till stallet. Inkubationstiden är 3-14 dagar och inom två månader brukar de första fallen dyka upp. Graden av sjukdomssymptom kan skilja mycket från häst till häst.

Insjuknande i kvarka börjar ofta med feber (>38,5º C) och trötthet. Hästen kan vara hängig i ett-två dygn innan hosta och näsflöde tillkommer. Näsflödet kan vara tunt och genomskinligt i början men blir ofta gult och tjockt efter en tid. Lymfknutorna mellan ganascherna samt i hästens hals svullnar vid klassiska kvarkasymptom, och bölder kan spricka upp. Svullnaderna och såren ger smärta och mindre plats i de övre luftvägarna och det är inte ovanligt att hästarna får nedsatt aptit, svårigheter att svälja och missljud vid andning. Ofta kan hästen bli hängig, ovillig att förflytta sig och benen kan svullna. Några kan tappa i vikt och i allvarliga fall kan hästen få mycket svårt att andas och behöva akut veterinärhjälp. Efter genomgången sjukdom är det viktigt att hästen får en lång viloperiod och tid att tillfriskna

Sjukdomen ger ofta symptom under 2-4 veckor. Yngre hästar får ofta en mer långvarig och kraftig infektion än äldre. Vissa hästar visar inga symptom alls. Sjukdomen är förrädisk då hästen efter tillfrisknande kan bära kvar sjukdomen i form av intorkade varklumpar i sina luftsäckar på sidorna av svalget och på så sätt bli tysta smittbärare, utan att några synliga symtom kvarstår.

Hästar med kvarka kan även drabbas av allvarliga följdsjukdomar, bland annat det som kallas kastad kvarka. Det innebär att bakterien spritt sig i resten av kroppen och där kan orsaka bölder i inre organ. Låggradig feber, blodbrist och andra förändringar i blodvärden kan också förekomma, liksom muskelinflammation, lunginflammation och inflammation i blodkärl. Det senare kan ge svullnader och vätskeansamlingar i ben och under buken.

När söker jag hjälp?

Kontakta veterinär om hästen har:

  • Feber och eventuellt hosta.
  • Svullna lymfknutor mellan ganascherna.
  • Näsflöde, oftast gult och varigt.

Här hittar du hästsjukhus och hästkliniker som kan hjälpa dig om din häst blir sjuk.

Smittvägar

Kvarka är en kontaktsmitta och hästar kan smittas via hosta och nysningar men även via händer, kläder, transporter samt krubbor och övrig stallinredning. Det är vanligt att stora delar av ett stall drabbas vid ett utbrott varför noggrann sanering måste utföras i händelse av en insjuknad häst. Den insjuknade hästen skall omedelbart isoleras redan vid misstanke om kvarka utifrån symptom och veterinär omedelbart kontaktas för provtagning.

Provtagning av kvarka

Sjukdomen är anmälningspliktig, dvs veterinären måste anmäla misstanke om kvarka till Länsstyrelsen. Bakterien är i en del fall svår att få med vid provtagning av den misstänkt infekterade hästen men chansen till en lyckad provtagning ökar om hästen provtas med nässköljprov och så kallad PCR-analys 24-48 timmar efter första febertoppen. Veterinären kan även använda sig av nässvabbprov med en lång provtagningspinne. Det är en god idé att provta flera insjuknade hästar samtidigt för att öka chanserna att hitta bakterien. Om provsvaren visar negativt men hästen fortsatt visar kvarkaliknande symtom och smittar andra hästar, skall utbrottet fortsatt hanteras som kvarka och stallet hållas isolerat.

För att identifiera tysta smittbärare kan man provta hästen även efter avläkta kliniska symtom, men denna provtagning är svårare och kräver speciell utrustning i form av av endoskop (smal kamerautrustning som kan föras in i kroppen). Metoden kombinerar sköljprov från luftsäckarna med nässköljprov och skickas för PCR-analys. Sköljproven kan behövas upprepas för säkrare resultat.

Isolering och desinfektion

För att effektivt begränsa smittspridning av kvarka är snabb isolering och sanering viktig. Separera omedelbart insjuknade hästar från friska. Var noggrann med god handhygien, använd separata kläder, skor och utrustning när den sjuka hästen hanteras. Dessa får sedan inte komma i kontakt med andra hästar innan de tvättats. Då insjuknade hästar vanligtvis inte sprider kvarkabakterier till omgivningen under de första 1-2 dygnen kan man öka chanserna att begränsa utbrottet om hästen snabbt separeras från andra hästar. Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, rekommenderar isolering i 4-6 veckor räknat från dagen för sista symtom hos den sista sjuka hästen, när det gäller hästar som varit sjuka i kvarka.

Vid sanering av stall och utrustning skall man extra noga rengöra delade dricksvattenkällor som badkar, vattenautomater eller liknande i hagar där kvarkabakterier från näsflöde lätt hamnar och överlever.

Behandling vid kvarka

Det är viktigt att en veterinär får undersöka hästar med misstänkta symtom för att kunna ta prover och eventuellt behandla hästen med febernedsättande /smärtstillande /antiinflammatoriska mediciner. Ibland kan tryckande bölder behövas dräneras. Lång konvalescenstid rekommenderas. Veterinären kan även hjälpa till med rekommendationer om åtgärder som till exempel isolering och sanering.

  • Förebyggande vaccin som dämpar akuta symptom finns för hästar som anses löpa hög risk att infekteras med Streptococcus equi på grund av att de vistas i områden där det är känt att sjukdomen förekommer. Vaccinet stoppar dock inte smittspridning.
  • Behandling med febernedsättande /smärtstillande /antiinflammatoriska mediciner eller, i svårare fall, antibiotika kan behövas.
  • De flesta hästarna som drabbas överlever, men det är viktigt med isolering, hygien och vila.
  • Inkubationstiden är 3–14 dagar.
  •  

Fler smittsamma sjukdomar hos häst »

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen