Smitta i stallet

I denna artikel berättar vi om vad du ska göra om du misstänker att din häst drabbats av en smittsam sjukdom. Det är viktigt att vara medveten om de vilka symtom som kan indikera smittsam sjukdom och agera snabbt för att hindra att smitta sprids. Det är också viktigt att tänka igenom vad du kan göra för att minska risken att din häst och ditt stall drabbas. 

Det är viktigt att känna till de vanligaste symtomen på smittsam sjukdom och reagera omgående ifall det skulle drabba din häst eller ditt stall. 

Vad är smitta? 

Smittsamma sjukdomar är sådana som kan överföras mellan individer. Vanliga smittämnen är virus, bakterier och parasiter.  

Vilka symtom indikerar smittsam sjukdom på häst? 

Exempel på symtom på smittsam sjukdom är feber, hosta, näsflöde, diarré, hårlösa fläckar i pälsen, vinglighet och kastning av föl.  

Vad ska jag göra om jag misstänker smittsam sjukdom på min häst? 

Om din häst visar symtom på smittsam sjukdom som feber, hosta, näsflöde, diarré, hårlösa fläckar i pälsen, vinglighet eller kastning av föl bör du alltid kontakta veterinär för hjälp. För att minska smittspridningen i stallet bör den sjuka hästen isoleras från övriga hästar i stallet och hela stallet bör isoleras i förhållande till andra besättningar till dess att veterinär undersökt och fått kontroll på läget. Alla hästar observeras extra och mät rektal temperatur på dem två gånger dagligen.  

Smitta stalletOm din häst visar symtom på smittsam sjukdom bör du isolera den och kontakta veterinär. 

Vilka regler och lagar gäller vid misstanke om smittsam sjukdom på häst? 

Enligt djurskyddslagen den som håller, sköter eller äger en häst ansvarig för att till att hästen mår bra och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.  Det innebär att du som häst- och stallägare måste arbeta förebyggande och ha tillräcklig kunskap om hur smittor sprids. Som djurhållare är du enligt lag skyldig att kontakta en veterinär för undersökning och eventuell provtagning om du misstänker att dina hästar drabbats av en allvarlig smittsam sjukdom. Med allvarlig smittsam sjukdom menas till exempel sådan som normalt inte finns i landet eller som kan orsaka större samhällspåverkan. Även om symtomen inte direkt föranleder misstanke om allvarlig smittsam sjukdom bör du alltid kontaktar veterinär för rådfrågan vid minsta misstanke om smittsam sjukdom. Dels för de individuella hästarnas skull, men också för att minska risken för smittspridning med de konsekvenser detta kan få för såväl individers hälsa, extra arbete, verksamhetsstopp och kostnader.  

För den som tävlar finns mer specifika regler som måste följas för att få delta i förbundens tävlingar. Enligt Svenska Ridsportförbundets tävlingsreglemente signerar den som anmäler till tävling en hästägarförsäkran om att hästen under de senaste tre veckorna före tävlingen inte visat tecken på smittsam sjukdom, och inte heller vistats i ett stall där misstanke om smittsam sjukdom förekommit.  Enligt Svensk Travsports och Svensk Galopps smittskyddsreglemente gäller att vid misstanke om smittsam sjukdom ska ansvarig omedelbart ska isolera stallet och kontakta respektive förbund som därefter övertar ansvaret för vidare åtgärder.  

Vissa smittsamma sjukdomar är hårdare reglerade än andra. Kvarka, virusabort (centralnervös form), influensa och virusarterit är exempel på sjukdomar som är anmälningspliktiga. Det innebär att veterinär vid misstanke eller bekräftad sjukdom anmäler till länsstyrelsen. Syftet med detta är att få kontroll och övervakning; så att information om smittläget snabbt kan nå andra stallägare som då kan vidta försiktighetsåtgärder. Sjukdomar som listas under epizootilagen och zoonoslagen är ännu hårdare reglerade. Salmonella och MRSA (methcillinrestistent staphylococcer) är exempel på sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa (= zoonoser) och vid misstanke om dessa finns lagstadgade skyldigheter kring undersökning, provtagning, isolering och information, både vad gäller veterinären och djurägaren. Hästar räknas som livsmedelsproducerande djur, vilket gör att salmonellasmitta enligt lagen ses som än mer allvarligt eftersom det potentiellt kan spridas till människa via livsmedelskedjan.  

Tävlingsförbunden har specifika regler som medlemmarna måste följa för att få delta i evenemang. 

Hur isolerar man hästar med möjlig smittsam sjukdom? 

Hur isolerar man en enskild häst? 

Smittor kan spridas mellan hästar på olika sätt:  
•    Direkt kontakt mellan sjuka hästar 
•    Luftvägsviroser kan smitta via droppar i luften 
•    Kontaminerat material (träck, sekret från luftvägar, sekret från böld eller sår) som kan flyttas mellan hästar via människors händer, skor och kläder, samt redskap som används vid skötsel och mockning.  
•    Via andra djur som rör sig fritt mellan hästarna (fåglar, skadedjur, insekter) 

Om en häst visar symtom på smittsam sjukdom bör den isoleras från andra hästar i stallet för att minska risken att de också drabbas. Luftburna smittor är svårast att isolera ifrån då det krävs en distans mellan hästarna; 50 meter anses vanligen som ett tillräckligt långt avstånd. För övriga smittor gäller att hindra direkt kontakt mellan hästarna och att använda helt separata redskap och utrustning vid skötsel av den smittade hästen. Det gäller också kläder och skor. Det som använts hos den smittade hästen ska förvaras där tills det kan rengöras och desinfekteras. Till exempel går det inte att hindra smittspridning av salmonella på gården om man kör skottkärran man använt vid mockning hos den sjuka hästen till den gemensamma gödselstacken och tömmer där eftersom smitta sannolikt finns på hjulen.  Den som varit inne hos hästen måste tvätta händer och annat som kommit i kontakt med hästen noggrant direkt efter avlutat arbete (utan att röra vid något innan). Se till att inga andra djur rör sig i närheten av den sjuka hästen.  

I gemensamma stall är det viktigt att omgående informera alla som rör sig i stallet om vad som gäller.  

Hur isolerar man ett helt stall? 

För att hindar smittspridning till andra besättningar bör hela stallet omgående isoleras om en häst visar symtom på smittsam sjukdom. Det innebär att inga hästar flyttas till eller ifrån stallet och att de människor som rör sig i stallet informeras om att de måste iaktta extra noga handhygien och inte använda kläder, skor eller utrustning som de haft i stallet i något annat stall. Helst ska de inte besöka något andra stall tills läget är under kontroll.  
  

Smitta stalletGenom att använda handskar och iaktta god handhygien minskar risken att sprida smitta.

Vad gör veterinären?

Veterinären undersöker den sjuka hästen och går igenom sjukdomshistorien. Om veterinären inte kan utesluta smittsam sjukdom rekommenderas isolering av hästen och besättningen. Den sjuka hästen behandlas beroende på vilka symtom den visar. Om veterinären har anledning att misstänka en allvarligare eller anmälningspliktig sjukdom måste veterinären ta prov för detta och agera enligt gällande lagstiftning för den misstänkta sjukdomen. 

Symtom som feber, hosta, näsflöde och diarré är dock vanligt förekommande symtom hos hästar även med mindre allvarliga sjukdomar så som unghästförkylning och tarmflorestörning. För den enskilda hästen är behandlingen oftast symtomatisk så diagnostiken är många gånger mer intressant ur ett smittskyddsperspektiv. Det är djurägaren som betalar för diagnostik och undersökning så i många fall där det inte finns anledning att misstänka någon mer allvarlig smittsam sjukdom kanske inte alla prov tas (ungefär som att vi inte provtar alla barn med förkylning varje gång de får symtom, men håller dem hemma från förskolan). Oavsett om hästen är provtagen eller inte gäller att man som djurägare är skyldig att skydda djur från onödigt lidande och sjukdom och därmed rekommenderas att isolera häst och besättning tills alla hästar varit symtomfria minst 3 veckor. I de fall symtomen är utredda och säkert kan härledas till annat än smittsam sjukdom kan isoleringen släppas tidigare. 

Hur kan jag minska risken att min häst eller mitt stall drabbas av smittsam sjukdom? 

Hygien vid tävlingar 

Att åka med sin häst till ett annat stall, stuteri eller veterinärklinik, eller att låta andra hästar komma till stallet för träning och tävling innebär alltid en risk för att smitta förs in till stallet. 
 
Tänk på smittrisken när du är i väg på tävlingar och träningar.  Låt inte din häst nosa på någon annan häst, hälsa själv inte på andra hästar, låna inte någon annans hinkar eller krubbor, och undvik att ta in hästen i stallet om det inte är nödvändigt. Åk endast med din häst till stall som du vet inte har någon känd smitta. 

Gruppera hästarna 

Vuxna hästar har ofta bättre immunitet mot smittsamma sjukdomar än unga och gamla hästar. Det är därför bra att gruppera hästar så att tävlingshästar hålls separat från sällskaps-, avels- och unghästar.  

Vaccinera 

Vaccinera hästarna mot influensa och kvarka. Förbunden har som krav att hästar ska vara vaccinerade mot influensa för att få vistas på tävlingsplatserna. Dessa vacciner hindrar inte sjukdom helt, men hästarna blir inte lika dåliga och konvalescenstiden blir kortare. Vidare minskar smittspridningen i populationen när många hästar är vaccinerade.  

Byt kläder och skor 

Ha som rutin att byta kläder och skor om man vistas i olika stall. Ställ även krav på besökare till stallet att de ska ha rena kläder och skor på sig. Använd inte redskap eller utrustning som varit i annat stall utan att de rengjorts ordentligt.  

Handhygien 

Se till att det finns goda möjligheter att tvätta händerna i stallet 

Status på hästarna 

Var uppmärksam på hästarnas status och mät hästarnas temperatur så fort du noterar att någon häst inte verkar sig lik. 

Karantän 

Nya hästar kom kommer till besättningen bör hållas i karantän 3 veckor efter ankomst. Det stallet ska inte ha någon kontakt med boxarna som övriga hästar står i. Byt kläder och skor, tvätta händer, och använd separat utrustning till hästen i karantänen.  
 
Det kan tyckas onödigt med karantän i 3 veckor för nya hästar eftersom hästar från stallet ändå är iväg och tävlar och tränar regelbundet. Men om hygienrekommendationerna ovan följs bör hästar som är iväg på träning och tävling inte kunna bli smittade med något annat än luftburna viroser. En nyinköpt häst däremot kan bära på allvarliga sjukdomar som kvarka och salmonella utan att visa symtom och risken att få in dessa i besättningen minskar mycket om hästen hålls i karantän. En häst som transporterats långt eller stått i försäljningsstall med stor omsättning löper också stor risk att befinna sig i inkubationsstadiet för en virusinfektion; dels eftersom den nyligen träffat mycket nya hästar, och dels eftersom den befunnit sig i en stressfylld situation vilket påverkar immunsystemet så att hästen blir känsligare för såväl utifrån kommande smittor som latenta.  
 
Nya hästar bör avmaskas mot stor blodmask och bandmask när de anländer och ytterligare en gång under tidig vår om de anlänt under hösten. Kontrollera effekten genom träckprov innan hästen släpps på besättningens bete.  

Vilka smittsamma sjukdomar drabbar häst?

I artikeln Smittsamma sjukdomar hos häst kan du läsa mer om de vanligaste smittsamma sjukdomarna vi ser hos häst i Sverige. 

Genom att hålla nyanlända hästar i karantän minst 3 veckor minskar risken avsevärt att få in en smitta i besättningen. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen