Felin infektiös peritonit (FIP) hos katt

Felin infektiös peritonit, FIP, är en dödlig sjukdom som oftast ses hos unga katter. Sjukdomen saknar behandling.

Vad orsakar FIP?

FIP orsakas av en muterad form av kattens Coronavirus, FCoV. Coronavirus i sin vanliga, icke-muterade form infekterar tarmen och ger symtom i form av övergående diarré. Många katter med Coronavirusinfektion har bara lindriga symtom eller inga alls. Coronavirusinfektion självläker, men en del katter kan bli långvariga smittbärare av viruset och utgöra en smittrisk för andra katter. FIP-formen av viruset uppkommer efter att FCoV har genomgått en förändring, muterat, i den smittade katten. Dvs FIP-varianten smittar inte mellan katter utan uppkommer i den enskilda individen. Förändringen, eller mutationen, sker främst hos unga katter som inte har lika utvecklat immunförsvar som äldre. FIP påvisas vanligtvis hos katter som är yngre än två år.

Hur ser symtomen på FIP ut?

FIP förekommer i en våt och en torr form. Våt FIP uppkommer snabbt, över dagar till veckor. Katten får vätska i bukhålan och/eller brösthålan, vilket kan märkas genom att katten blir rund om magen eller får svårt att andas. Andra symtom är nedsatt allmäntillstånd och sämre aptit, samt avmagring och feber.

Vid torr FIP fortskrider sjukdomen långsammare, över veckor till månader. Symtomen är mer ospecifika och beror på var i kroppen förändringarna finns, såsom i njurar, ögon eller centrala nervsystemet. En katt med torr FIP brukar ofta magra av, få febertoppar och varierande aptit.

  • Avmagring/försämrad tillväxt
  • Feber
  • Dålig eller varierande aptit
  • Bukighet
  • Svårt att andas
  • Symtom från ögon, njurar, centrala nervsystemet eller andra organ

Hur ställs diagnosen FIP?

Det finns inget test för att påvisa FIP-virus. Det enda säkra sättet att ställa diagnos är genom obduktion. Veterinären kan ibland ställa FIP som sannolikhetsdiagnos genom att göra ett så kallat bukpunktat, då man suger ut vätska från bukhålan och undersöker i mikroskop. Den vätska som ses vid den våta formen av FIP har ett typiskt utseende. Vätskan kan även analyseras på laboratorium för påvisande av virus. Andra undersökningar som kan vara aktuella är ultraljudsundersökning av buken samt eventuellt blodprover.

Går det att behandla FIP?

På en del djursjukhus kan det finnas möjlighet till behandling men sjukdomen är svår och prognosen kan variera.

Finns det något jag kan göra själv?

Det är bara katter som får infektion med Coronavirus som löper risk att utveckla FIP. Corona är vanligt i kattpopulationen och mycket smittsamt, men man har sett att smittrycket är lägre hos utekatter än innekatter som hålls i större grupper. Om man har katteri, kattstall eller liknande miljö där många katter hålls i grupp inomhus kan man undersöka förekomsten av FCoV genom att ta blodprov för analys av antikroppar. Om FCoV förekommer hos katterna finns det risk att smittan ”vandrar runt” i gruppen under lång tid. Då är det särskilt viktigt med god hygien i kattlådorna samt att eventuellt gruppera katter utifrån smittläge.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen