Rotavirus på föl

Rotavirus är en vanlig orsak till smittsam diarré på föl. De yngsta fölen blir ofta allvarligt sjuka medan äldre föl får diarré utan att allmäntillståndet påverkas. 

Rotavirus på fölRotavirus är en smittsam sjukdom som ger diarré och nedsatt allmäntillstånd hos föl. 

Orsak till rotavirus på föl

Rotavirus är ett virus som är mycket smittsamt mellan föl. Smittan sker när fölet får i sig träck från ett annat föl som är smittat. Det kan vara via direkt kontakt mellan fölen, men även via kontaminerade redskap och människor. Sjuka föl utsöndrar stora mängder viruspartiklar från strax innan sjukdomen bryter ut till en vecka efter att symtomen upphört. Men viruset kan också överleva i miljön och i magtarmkanalen på symtomlösa smittbärare, även vuxna hästar, i flera månader, ibland till och med till nästa säsong. 

Viruset angriper celler i fölets tunntarm vilket gör att de får svårt att ta upp näringsämnen och utvecklar diarré i stället. 

Symtom på rotavirus på föl

Inkubationstiden för rotavirus kan vara så kort som 12–24 timmar, vilket gör att fölen snabbt kan smitta varandra. 

Väldigt unga föl blir ofta mer sjuka. Förutom diarré blir de allmänpåverkade, slutar dia, får feber och kolik. Äldre föl kan få lös träck utan att bli påverkade för övrigt.  

När ska jag söka vård hos veterinär?

Som för annan földiarré gäller att om fölet är allmänpåverkat, inte diar normalt, eller har feber rekommenderar vi att ni kontaktar veterinär omgående. Om rotavirus misstänks, till exempel om ni nyligen varit på seminstation, är det viktigt att kontakta veterinär också för att få hjälp att hindra smittspridningen. 

Rotavirus på fölSå länge fölet är pigg, feberfri och diar normalt kan man prova diarréstoppande mediciner, men ha alltid smittskyddet i åtanke. 

Vad gör veterinären?

Om rotavirusdiarré misstänks hjälper veterinären till med rekommendationer kring isolering för att förhindra vidare smittspridning. Det finns ett snabbtest för rotavirus som används mycket. Testet är bra, men som så många andra diagnostiska tester är det inte helt säkert och resultatet måste alltid tolkas av veterinär. Många gånger hanteras fölet som möjlig rotavirusdiarré för att hindra smittspridning, även om snabbtestet varit negativt. Det finns alternativa tester som kan köras på laboratorium för rotavirus om så önskas. 

Förutom specifika tester för rotavirus och rekommendationer kring isolering tar veterinären vid behov prover för andra sjukdomar. Även blodprov för antikroppsnivå, dehydreringsgrad, elektrolyter, infektionsbild med mera kan bli aktuellt. 

Behandling

Rotavirus behandlas som diarré på föl allmänt med intravenöst dropp, smärtstillande och kramplösande, diarréstoppande och magsårsförebyggande medel. I de fall sekundär bakteriella infektion misstänks kan antibiotika bli aktuellt. Vi ger också ofta plasma med antikroppar mot rotavirus via munnen på fölet för att hjälpa till att bekämpa infektionen. 

Vad kan jag göra själv för att minska risken att mitt föl drabbas av rotavirusdiarré?

Rotavirus är en smittsam sjukdom så det är mindre risk att ditt föl drabbas om det är en liten, stabil besättning och fölet/fölen inte träffar några andra föl. Risken att smittas kommer när fölet träffar andra föl eller vistas där andra föl nyligen varit. Det vanligaste är att fölet smittas när det följer med stoet till seminstation, men det kan också smittas på andra ställen. Rotavirus smittar snabbt! Även om personalen på seminstation gör allt de kan för att minska risken, går det inte att helt hindra. Det är viktigt att tänka på att risken för rotavirus finns i dessa situationer och väga behovet av att skicka iväg fölet mot risken att det smittas. 

För att minska smitta till andra föl är det extremt viktigt att upplysa personalen på seminstation ifall fölet, eller andra föl i besättningen, haft diarré innan ni lämnar ert föl hos dem! Samma sak gäller ifall ni kommer med ert föl till djursjukhus eller klinik. 

Om ert föl varit i väg rekommenderar vi att ni isolerar det från andra föl i besättningen när ni kommer hem, gärna minst tre veckor. Det är extra viktigt när det är ett äldre föl som varit i väg och det finns nyfödda föl i besättningen hemma. 

För större besättningar rekommenderas att fölet separeras efter ålders i olika grupper för att minska risken för smittspridning inom besättningen. 

De allra flesta föl tillfrisknar från rotavirusinfektion med adekvat behandling. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen