Lunginflammation hos föl

Lunginflammation är betydligt vanligare på föl än vuxna hästar. Lunginflammation förekommer som primär sjukdom på föl och unghästar, men kan även vara en följd av nedsatt immunförsvar efter parasitinfektion, stress, överbeläggning, dålig luft, eller virusinfektioner.

Orsak till lunginflammation hos föl

Bakteriell lunginflammation förekommer som en manifestation av fölsjuka på nyfödda föl. Då handlar det ofta om att fölet inte fått tillräckligt med antikroppar från råmjölken varvid bakterier som tar sig in i kroppen orsakar allmän infektion och ibland lunginflammation. Hos de lite äldre fölen förekommer också bakteriell lunginflammation som kan vara både primär och sekundär. Med primär bakteriell lunginflammation menas att sjukdomsorsakande bakterier orsakar lunginflammation själv. Rhodococcus equi är ett exempel på en patogen bakterie som kan ge lunginflammation och lungbölder hos föl. Ofta infekteras fölen redan som mycket små medan symtomen ses först när fölet är några månader gammalt. Vid sekundär lunginflammation har luftvägarnas skyddsmekanismer skadats av till exempel virusinfektion, spolmask eller aspiration vid oförsiktig matning med nappflaska varvid bakterier som normalt finns i hästens miljö fått en infektionsport att ta sig in igenom och orsakar då sjukdom.

Lunginflammation är betydligt vanligare på föl än vuxna hästar.

Symtom på lunginflammation hos föl

Typiska symtom på lunginflammation är att fölet verkar hängig, har feber, ansträngd andning, hosta och ibland näsflöde. I vissa fall kommer symtomen mer smygande. Vid infektion med rhodococcer är till exempel ofta nedsatt tillväxt och avmagring de första symtomen, därefter kommer feber, sen ansträngd andning. Hosta och näsflöde behöver inte alls förekomma.

När ska jag söka vård hos veterinär om jag misstänker lunginflammation?

Den absolut vanligaste orsaken till feber, hosta och näsflöde på föl och unghästar är virusinfektion och dessa behöver oftast inte behandlas. Om fölet har hosta och näsflöde men är pigg och feberfri kan man avvakta lite med att kontakta veterinär. Om fölet däremot är dämpad, har feber och inte äter ordentligt bör veterinär kontaktas för att avgöra om det handlar om en virusinfektion eller en allvarligare lunginflammation. Det är inte ovanligt att föl har symtom på virusinfektion i flera veckor i sträck och vanligen behövs ingen behandling så länge fölet mår bra för övrigt, men det är viktigt att hålla kontakt med veterinär och som vid behov undersöker fölet vid upprepade tillfällen för att säkerställa att sekundära infektioner inte uppstår.

Vad gör veterinären?

Vid misstänkt lunginflammation gör veterinären en allmän klinisk undersökning och lyssnar på fölets lungor med stetoskop. Ett allmänt blodprov kan hjälpa till att avgöra om det sannolikt handlar om virusinfektion eller bakteriell infektion.  Veterinären vill säkert veta om fölet är avmaskat mot spolmask och kanske tas ett träckprov för att kontrollera om fölet har spolmaskägg.

Om den initiala undersökningen indikerar bakteriell lunginflammation ger röntgen eller ultraljud av lungorna mer information om infektionens utbredning. För att konfirmera diagnosen tar veterinären sedan ett prov från luftvägarna för att titta på cellutstryk och odla fram de sjukdomsorsakande bakterierna. Provet tas antingen med hjälp av endoskop, eller genom att en kanyl sticks sterilt genom huden på halsen in i luftröret. Denna provtagning är lite mer avancerad, men det är ytterst väsentligt att diagnosen fastställs och att den sjukdomsorsakande bakterien identifieras för att behandlingen ska bli effektiv. Resistensen mot antibiotika ökar hela tiden och därför måste vi vara restriktiva med användningen och veta att vi behandlar rätt.

Veterinären tar ett sterilt prov från fölets luftvägar som undersöks för tecken på infektion och bakterieodling. 

Behandling

Bakteriell lunginflammation behandlas med antibiotika efter odling av bakterien. Ofta behövs antibiotika under några veckor vid etablerad lunginflammation. Om fölet är mycket allmänpåverkat kan vård på djursjukhus behövas med både syrgas och intravenöst dropp. Ibland behövs febernedsättande och inflammationshämmande preparat och om fölet har spolmask avmaskas det med lämpligt preparat.

Det är viktigt att fölet får lugn och ro om det har infektion i luftvägarna.

För att förebygga lunginflammation på föl och unghästar rekommenderar vi ett fungerande parasitkontrollprogram för spolmask. Om ni noterar att fölet inte växer som det ska är det bättre att kontakta veterinär i ett tidigt skede så att eventuell lunginflammation upptäcks. Vidare är det väsentligt att undvika stress i samband med avvänjning och omgruppering och inte ha för tät beläggning. Virusinfektioner är vanliga och här är det angeläget att följa symtomen, ta tempen på fölet dagligen och hålla tät kontakt med sin veterinär som vid behov kommer och lyssnar på lungorna och tar blodprov på fölet. Virusinfektioner behöver ofta inte behandlas, men det är viktigt att fölet får lugn och ro under tiden som virusinfektionen pågår för att minska risken för sekundär bakteriell infektion.

Läs fler artiklar på Djurvårdguiden.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen