Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Hjärtmask hos hund

Det finns två sorters hjärtmaskar som ger hjärtmaskinfektion hos hundar, fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) och tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis). Den tropiska finns i dagsläget enbart på sydligare breddgrader, bland annat i södra Europa och USA, medan den franska hjärtmasken på senare år har börjat påvisas i Sverige. Det är vanligare att hundar smittas med hjärtmask under utlandsvistelse än i Sverige.

Båda maskarna är parasiter som kan ge allvarlig och potentiellt livshotande sjukdom. De lever i blodkärlen som går från hjärtat till lungorna (lungartärerna) och i hjärtats högra kammare.

Fransk hjärtmask

Den franska hjärtmasken förekommer i större delen av världen och har endemiska områden i bland annat Danmark där den finns hos rävpopulationen. Den franska hjärtmasken är liten jämfört med den tropiska, 0,2-0,3 mm tjock och 1,5 – 2 cm lång. Dess livscykel inbegriper en mellanvärd i form av sniglar eller snäckor, men kan även spridas via grodor och paddor. Hunddjur är huvudvärd, dvs det är hos dem masken fortplantar sig. Hunden blir infekterad genom att slicka på eller äta sniglar som innehåller det infektiva larvstadiet av masken. Inne i hunden utvecklas larverna till vuxna maskar som förökar sig i hjärta och lungartärer, där de nya larverna vandrar till lungblåsorna, hostas upp och sväljs ner. Larverna urskiljs därefter med hundens avföring, dit sniglar sedan söker sig. Fransk hjärtmask kan inte smitta direkt mellan hundar utan genomgår en utveckling inne i snigeln för att bli infektiös. Tiden från infektion till utsöndring av nya larver (prepatensperiod) är 37 till 58 dagar.

Tropisk hjärtmask

Tropisk hjärtmask finns i varmare länder: kring Medelhavet, i Afrika, Asien, Australien, USA och Sydamerika. Den kan bli upp till 2-3 dm lång och 1-1,4 mm tjock. Precis som den franska hjärtmasken behöver den en mellanvärd för sin livscykel, i detta fall är mellanvärden en mygga. Larvens utveckling inne i myggan kräver en viss omgivningstemperatur, och i Sverige är det i dagsläget för kallt för att en sådan utveckling ska kunna ske. Smittan sprids mellan hundar via myggbett. 

Vad är symtomen på hjärtmaskinfektion?

Symtomen kommer smygande och blir allvarligare efterhand. Bland annat kan man se: 

  • Hosta
  • Andningssvårigheter, andnöd
  • Nedsatt kondition, trötthet
  • Avmagring
  • Blödningsrubbning
  • Njursjukdom
  • Symtom på hjärtsvikt
  • Plötsligt dödsfall

Hur ställs diagnosen?

Veterinären kan fatta misstanke om hjärtmaskinfektion utifrån hundens sjukdomshistoria, i synnerhet om den någon gång har varit utomlands. Hjärtmaskinfektion kan ge förändringar som syns vid lungröntgen eller datortomografi, och ibland kan maskar ses vid ultraljudsundersökning av hjärtat. Diagnosen ställs dock vanligtvis genom en parasitologisk undersökning av avföringsprov.

Behandling av hjärtmaskinfektion

Det finns flera läkemedel som har effekt mot hjärtmask. Många gånger väljer man att ha hunden inskriven på djursjukhus vid avmaskningen, eftersom en plötslig massdöd av ett stort antal maskar kan vara farligt för hunden. Om maskinfektionen gett kvarvarande inflammation i lungor etc kan man behandla denna med kortison.

Går det att förebygga hjärtmask?

Det finns profylaktisk behandling/avmaskning. Ta kontakt med din veterinär inför utlandsresa för råd och receptförskrivning. 

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen