Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Bukoperation på häst

Alla orsaker till kolik hos häst kan inte lösas med enbart medicinsk behandling, utan ibland krävs kirurgiska åtgärder för att koliken ska släppa. Här berättar vi mer om hur en bukoperation på häst går till.

Orsaker till kolik som kräver bukoperation på häst

Kolik innebär att hästen har ont i magen, vilket hästen visar med en rad typiska koliksymtom. Majoriteten av kolikfallen beror på enklare saker som förstoppning och gaskolik, och dessa problem löses vanligen genom behandling med kramplösande mediciner och laxerande medel. Det förekommer dock allvarligare orsaker till kolik som inte går att rätta till med mediciner. Hästens tarm är förhållandevis rörlig i bukhålan och de vanligaste orsakerna till att kirurgisk åtgärd blir nödvändig är omvridning (=tarmvred) eller felläge. Omvridning innebär att tamren vridits om runt sin egen axel eller tarmkörset, medan felläge innebär att tarmen flyttats ur sin normala position och kinkats eller fastnat i ligament eller håligheter inuti bukhålan. Gas produceras hela tiden av bakterierna i tarmen och det avsnörda tarmavsnittet späns ut när gasen inte kan passera vidare, vilket orsakar smärta. Om tarmen är helt åtsnörd stryps dessutom blodförsörjningen till det drabbade tarmpartiet och vävnaden i tarmväggen skadas snabbt. Bakteriella biprodukter och toxiner som normalt skulle transporterats ut med träcken passerar istället genom tarmväggen ut i blodomloppet och orsakar systemisk inflammation (sepsis). Om tillståndet inte åtgärdas kirurgiskt finns risk att hästen dör av systemisk inflammation eller att tarmen spricker.

Bukoperation på häst kan bli nödvändig vid andra orsaker till kolik än omvridning och felläge. Även om de flesta förstoppningar löses med medicinsk behandling finns risken att de orsakar tarmruptur om de sitter för länge eller på svårare ställen i tarmen. Vi ser även infarkter efter parasitskador och inflammation efter bakteriella infektioner som kräver bukoperation.

Veterinären gör en undersökning för att försöka fastställa orsaken till hästens koliksymtom.

När rekommenderas bukoperation

När hästen har kolik försöker veterinären ställa en så korrekt diagnos som möjligt genom allmän klinisk undersökning, rektalundersökning, ultraljud av bukhålan samt genom att ta prov på bukvätskan. Det är dock inte möjligt att nå runt hela bukhålan med dessa diagnostiska metoder och det går inte alltid att fastställa den exakta orsaken till hästens symtom. Veterinären gör en sammantagen bedömning baserad på hästens symtom och de kliniska fynden och ger därefter sin bästa rekommendation. I vissa fall är det uppenbart att hästen måste opereras omgående och att alternativet annars är avlivning. I andra fall kan det vara betydligt mer svårbedömt. Tarmen kan ligga i ett läge att det finns möjlighet att den kan komma loss spontant, men som nämnts ovan kan vi inte veta säkert och om felläget inte släpper finns risken för tarmruptur. Här får veterinären göra en bedömning av sannolikheten att tarmfelläget rättas med medicinsk behandling utan att riskera att tarmen spricker.  Ofta inleds medicinsk behandling och hästens status följs noggrant. Om tarmen inte verkar rätta sig spontant eller om hästens allmäntillstånd påverkas negativt, rekommenderar veterinären sannolikt bukoperation för att inte riskera att ingreppet görs för sent. I dessa lägen kan det finnas ett alternativ att om ägaren inte vill att hästen bukopereras kan medicinsk behandling provas ytterligare en tid så länge hästens smärta är kontrollerbar. Ägaren måste då vara införstådd med att det kan vara för sent med en operation om hästen inte blir bättre av medicinen ifall tarmen spricker eller hästens allmäntillstånd försämras. Om tarmen spricker orsakar detta så kraftig inflammation i bukhålan att det inte går att rädda hästens liv.

Hur går en bukoperation på häst till?

Vid en bukoperation sövs hästen och läggs på rygg på operationsbordet. Kirurgen går in genom ett snitt i bukväggen strax framför naveln och går igenom hela bukhålan och fastställer vad som orsakat hästens symtom. Vid enklare fellägen av grovtarmen där blodförsörjningen till tarmavsnittet varit intakt räcker det ofta att tarmen töms på gas och innehåll och därefter placeras i normalt läge. Om tarmen däremot varit utan blodförsörjning kan den vara så pass skadad att tarm måste opereras bort. Detta är ett betydligt större ingrepp och innebär större risk för komplikationer efteråt.

Kolik är mycket akut och många av operationerna görs på nätter och helger. Vid Evidensias djursjukhus har vi specialutbildade djursjukskötare och veterinärer som står beredda dygnet runt för att genomföra dessa svåra ingrepp.

Vad händer efter operationen?

När hästen vaknat efter narkosen får den gå tillbaka till sin box. Den får ett bukbandage för att skydda buksåret och får antibiotika och smärtstillande medicin några dagar. Ofta får den intravenöst dropp precis efter operationen och beroende på vilken åtgärd som gjorts får den börja äta och dricka efter några timmar till dagar.

Hästen stannar ofta på djursjukhuset 5-10 dagar efter operationen. För att buksåret ska läka bra bör hästen stå på boxvila med skrittmotion för hand 6 veckor efter operationen och därefter ytterligare 6 veckors vila i större hage innan den kan återgå till normal träning.


När hästen är tillbaka i boxen efter operationen får den ett bukbandage.


Hästen kan ofta skrittmotioneras redan dagen efter operationen.

Komplikationer på häst efter en bukoperation

Hästar är stora och tunga djur och det gör att det finns extra risker i samband narkos och operation. Ju sjukare hästen är innan operationen och ju länger tid hästen haft kolik desto större risk. Själva narkosen är en risk för framförallt väldigt allmänpåverkade hästar. Om tarmväggen är skadad och dessutom fylld med tungt innehåll kan den gå sönder i samband med hanteringen under operationen. I de fall hästen är allmänpåverkad eller operationen lång ökar också risken att hästen får svårt att ställa sig upp efter avslutad narkos.

När hästen väl klarat operationen och är uppe på benen efter narkosen finns också en del komplikationer som kan tillstöta. Det kan till exempel vara att  tarmen inte kommer igång med normal motorik, att hästen får ytterligare kolikepisoder, eller att buksåret blir infekterat för att nämna några.

Risken för komplikationer ökar ju sjukare hästen är innan operation, vilket i sin tur påverkas av orsaken till koliken och hur lång tid hästen varit sjuk.  En häst med grovtarmsfelläge som åtgärdas kirurgiskt innan hästens allmäntillstånd blivit alltför påverkat och tarmväggen skadats kommer vanligen upp snabbt efter narkosen och kan börja äta redan 6-12 timmar efter operationen, medan en häst där flera meter skadad tarm opererats bort löper betydligt större risk att drabbas av komplikationer vilket gör eftervården längre och mer omfattande.


Risken för komplikationer efter en bukoperation är större för hästar där sjukdomen orsakat stora skador på tarmen och kraftig allmän inflammation.
 

Blir min häst bra igen efter en bukoperation?

Prognosen för om hästen blir frisk igen efter en bukoperation beror helt på orsaken till koliken och hur allvarligt tillståndet varit. Om tarmen är frisk men bara fastnat i fel läge och lätt rättas vid operation har hästen god prognos för överlevnad och över 90 % åker hem från djursjukhuset utan större komplikationer. Dessa hästar kan såklart få kolik igen eftersom operationen inte hindrar framtida kolikepisoder. Vissa hästar verkar mer känsliga för störningar i tarmfloran och gasansamling och denna benägenhet påverkas inte heller av operationen. Hästar som har omvridning med skadad tarm har mer reserverad prognos. De kräver ofta längre tid på djursjukhuset innan hemgång, och i vissa fall kan inflammationen efter den skadade tarmen kan orsaka sammanväxningar i bukhålan vilket kan öka risken för kolik i framtiden. Ofta ses i dessa fall återkommande kolik redan de första månaderna efter operationen så om hästen inte har kolik de första 6 månaderna är prognosen god för att den inte ska få problem efter operationen i framtiden heller.

Prognosen för hästen bedöms alltid i samband med operationen och diskuteras fortlöpande med hästens ägare. I vissa fall beslutas att avliva hästen under operation om skadorna är så omfattande att risken för allvarliga komplikationer bedöms stor eller om prognosen på sikt bedöms dålig. Målet med bukoperationen är alltid en fullt frisk och normalt fungerande häst.


De flesta hästar går hem efter en vecka på djursjukhuset utan större komplikationer.

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen