Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.
Så arbetar våra veterinärkliniker med: hygien

Så arbetar våra veterinärkliniker med: hygien

Evidensias hygienarbete syftar till att förhindra spridning av mikroorganismer som kommer till våra djurkliniker och djursjukhus via djur eller människor. Detta är för alla patienters säkerhet – till oss kommer man ju för att bli frisk, inte tvärtom!

Genom utbildning av personal och djurägare, säkra rutiner, protokoll och egenkontroll kan vi kvalitetssäkra den viktiga vårdhygienen och motverka smittöverföring.

Hygienarbetet hos Evidensia omfattar följande delar:


Vårt hygienteam

Evidensia har ett större hygienteam bestående av en Hygiene Director som centralt ansvarar för hygienarbetets utveckling, riktlinjer och kunskapsspridning. Lokalt har vi en eller flera hygienansvariga som ser till att arbetet på bästa sätt implementeras hos den egna kliniken.

Hygiensäkring av allt och alla

För en oklanderlig vårdhygien arbetar Evidensia utifrån basala hygienrutiner ned på detaljnivå. Det innebär att vi hygiensäkrar såväl vårdpersonal, utrustning, städning som lokalerna.

Vårdpersonal

Händerna Kontaktsmitta via händer räknas som den vanligaste smittvägen och därför är god handhygien A och O.

Handhygienen består av handtvätt med flytande tvål, handdesinfektion och handskar vid behov. Personal ska alltid använda handdesinfektion, bland annat före och efter patientkontakt för att förhindra smittspridning från en patient till en annan.


Arbetskläder All personal bär arbetskläder anpassade för respektive roll. De kliniska vårdteamen har arbetskläder bestående av arbetsskjorta och arbetsbyxor, håret uppsatt och inga smycken som kan komma i kontakt med patienterna. I situationer som behöver extra smittskydd används även olika former av skyddsutrustning, exempelvis plastförkläde och handskar. Operationspersonal har istället speciella operationskläder, täckt hår samt handskar och munskydd under pågående operationer.

Utrustning

Instrumentvård Rengöring av instrument delas upp i tre steg: rengöring, desinfektion och sterilisering. För samtliga steg är målsättningen att lokaler och maskinell utrustning ska vara väl anpassade för våra krav. Personalen utbildas samt följer skriftliga instruktioner och återkommande kontroller görs såväl av oss själva som externa parter.

Tvätt av textilier Mikroorganismer kan föras över via textilier och på så vis vara en potentiell smittorisk. Därför är också tvätt av textilier som arbetskläder och fällar en viktig del av hygienarbetet. Den mesta av tvätten görs i våra tvättlokaler utformade för ändamålet, men ibland väljer vi istället att skicka till tvätteri. Med korrekt hantering kan risken för smittspridning motverkas helt.

Ytor och inredning

Städning, rengöring och desinfektion av veterinärkliniker fordrar både professionell utrustning som kompetens om städteknik och hur smittor sprids. Kraven både på egen personal och inhyrd städpersonal är därför högt ställda.

Städningen innefattar två olika delmoment:

Städ och rengöring Avlägsnar smuts som damm och skräp men även både synligt samt osynligt organiskt material (bland annat rester av olika kroppsvätskor) och en stor del av bakterierna. Övergripande städning av lokalerna sker minst en gång/dag och mellanstädas vid behov då det finns ytterligare risk för smitta.

Desinfektion Innebär att man avdödar mikroorganismer som inte avlägsnats i samband med rengöringen för att skydda ännu mer mot vidareöverföring av smittämnen. Undersökningsbordet desinficeras alltid noggrant mellan varje patient, till exempel. 

För kvalitetssäkringens skull finns vägledande instruktioner, checklistor och protokoll för både rengöring och desinfektion.

Lokaler

Lokalernas utformning Såväl planlösning, materialval som ventilation spelar stor roll i våra lokaler. Kliniken ska vara utformad så att olika patienters vägar inte möts mer än nödvändigt, ytskikten lätta att rengöra och med anpassad ventilation hålls nivån av mikroorganismer nere och patienterna skyddas mot infektioner.

Vid nybyggnationer tillhör hygienen en av de mest prioriterade delarna. Vi beaktar samtliga riktlinjer där planlösningen främjar bra flöde av instrument, personal och patienter. I befintliga lokaler investerar vi självklart dessutom i ständig förbättring för att möta Evidensias höga kvalitetsmål.

Om olyckan ändå är framme

Precis som för det förebyggande hygienarbetet finns rutiner och policys för hur vi agerar när infekterade patienter redan kommit till kliniken. Inledningsvis görs alltid en riskbedömning av varje patient ifall den bär på smitta som kan föras vidare. Skulle så vara fallet kan vi ta till extra åtgärder som isolering och barriärvård.

Isolering Med isolering/infektionsavdelning menas enskilt rum, stall eller avdelning avskilt från övriga lokaler. Här använder personalen även ytterligare skyddskläder som tas på och av i ingången till isoleringen eller infektionsavdelningen.

Barriärvård En annan form av åtgärd som tillämpas för mindre smittsamma patienter är barriärvård. Där kan patienten komma in och/eller vårdas på vanliga avdelningen men med högre krav utöver de basala rutinerna för handhygien och arbetskläder. Dessa består i begränsat tillträde till rummet/buren/boxen, extra skyddskläder samt utökad städning och desinfektion.

När det gäller hygien innebär små saker stora skillnader. Enkla rutiner kan i vissa fall rädda livet på Evidensias patienter. Vårt hygienarbete gör vi för djurens bästa, varje dag.

Läs även om Evidensias antibiotikaarbete.