Medlemsvillkor - Kundklubben Evidensia Plus

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som gäller från den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt men kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. Med anledning av det har vi förtydligat våra medlemsvillkor. 

Medlemskap

Kundklubben Evidensiaplus ägs och drivs av Evidensia Djursjukvård AB, org. nr: 556880-7217.

Medlemskapet i Evidensiaplus är kostnadsfritt och ansökan sker på vår webbplats eller i någon av Evidensias djursjukhus och kliniker. Medlemmar får möjlighet att ta del av förmåner, erbjudanden, goda råd och evenemang. För att ansöka om medlemskap gäller att sökanden är privatperson över 18 år med tillgång till e-post, mobiltelefonnummer samt giltigt personnummer. Medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Medlem är ansvarig för att meddela Evidensia om eventuella förändringar i kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer, namn) genom att skicka ett e-postmeddelande till plus@evidensia.se alternativt skriftligt brev till Kundklubben, Evidensia Djursjukvård, Östhammarsgatan 74, 115 28 Stockholm.

Villkor och giltighetstid

Evidensia förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för Evidensia Plus. Ändringen träder i kraft trettio (30) dagar efter att medlemmen informerats om förändringen. Senaste villkoren finns alltid på www.evidensia.se. Om du som medlem inte godkänner eventuella ändringar av villkoren ska Evidensia snarast meddelas detta genom ett e-postmeddelande till plus@evidensia.se alternativt genom skriftligt brev till Kundklubben, Evidensia Djursjukvård, Östhammarsgatan 74, 115 28 Stockholm.

Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlem och även Evidensia har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om att medlemskapet missbrukas eller om medlem varit inaktiv i tjugofyra (24) månader. Evidensia äger också alltid rätt att säga upp medlemskap utan skäl med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid.
Har du utländskt personnummer eller personuppgifter skyddade av sekretess är du pga. systemtekniken tyvärr förhindrad att teckna medlemskap.

Force Majeure och tillämplig lag

Evidensia är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Evidensia själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Evidensia är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Evidensia varit normalt aktsam. Evidensia ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Svensk materiell rätt skall tillämpas på dessa medlemsvillkor. Eventuell tvist skall prövas av allmän domstol.

Hantering av personuppgifter

Evidensia behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) och i övrigt i överensstämmelse med svensk lagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Evidensia Djursjukvård AB (org nr 556880-7217), Östhammarsgatan 74, 115 28 Stockholm. e-post: plus@evidensia.se.

Som medlem samtycker du till att personnummer, personuppgifter samt uppgifter om köp som sker hos Evidensia lagras elektroniskt och behandlas och att personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspart eller liknande för marknadsföringssyfte. Ändamålen med att registrera, behandla, samköra och uppdatera uppgifter är för att administrera Evidensias kundklubb, kommunikation med medlemmar, direktmarknadsföring av både generell och riktad karaktär (rabatter och erbjudanden), statistisk, kund och marknadsanalyser samt affärs- och metodutveckling. Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Evidensia samarbetar med för nödvändig behandling för Evidensias räkning, t ex för analys, tryck, distribution m m. Utöver detta kan Evidensia även enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till annan.

Exempel på användning av specifik personuppgift och kommunikation med dig som medlem:

  • Personnummer:Säker uppdatering och synkronisering av adressuppgifter samt minimerad risk för dubbletter i vår kunddatabas. Även eventuell analys, statistik och kundundersökningar utgår från personnummer för att undvika irrelevans och säkerställa rätt målgrupp för andamålet.
  • E-post adress:Digitala medlemsbrev med erbjudanden, information, artiklar osv. samt digital dialog via e-post med dig som enskild medlem vid behov.
  • Mobilnummer:För möjlighet att skicka information om attraktiva erbjudanden, födelsedagsgratulationer, påminnelser om veterinärmedicinska behandlingar osv.

Uppsägning av medlemskap

Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och du har enligt Dataskyddsförordningen GDPR möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter (registerutdrag) och kan när som helst begära rättning av felaktiga eller missvisande uppgifter. Begäran om registerutdrag och/eller rättelse skall skickas per e-post till plus@evidensia.se alternativt skriftligt till Kundklubben, Evidensia Djursjukvård, Östhammarsgatan 74, 115 28 Stockholm. Du kan även kontakta Evidensias dataskyddsombud på privacy@ivcevidensia.com

Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.

Har du klagomål eller anser att Evidensia har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt vis så har du möjlighet att anmäla det till Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter
Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se
Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm
Hemsida: imy.se

Villkorsändring

Evidensia äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft när underrättelse om villkorsändring sänts till dig.