Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.
Priser och kostnader för veterinärvård

Priser och kostnader för veterinärvård

Priser och kostnader för veterinärvård skiljer sig från tidigare. Efterfrågan på allt mer avancerad djursjukvård ökar stadigt, den vård vi ger våra djur idag skiljer sig markant åt i jämförelse med 10-15 år sedan.

Utöver de enkla åtgärderna som djurklinikerna och djursjukhusen utför dagligen möjliggör den veterinärmedicinska utvecklingen att vi kan upptäcka och behandla mer. Behandlingar som exempelvis svårare former av cancer och komplicerade ögonoperationer utförs med lyckade resultat.

Större krav ger högre priser på veterinärvård

Med kunskap att utföra avancerade behandlingar har den rimliga följden blivit ökade priser för mer avancerad veterinärvård. Men priset på veterinärvården beror inte primärt på vårdtillfället i sig, utan om större krav på djursjukvården som helhet.

Många av dessa krav ställer vi på oss själva då vi vet att lokalutformning, kvalificerad medicinsk utrustning och tillgänglighet är de självklara faktorerna för att kunna tillhandahålla bästa möjliga vård till våra patienter.

Men det finns även yttre omständigheter som leder till att det kostar mer att bedriva djursjukvård än tidigare:

  • Ökade myndighetskrav
  • Ökad patientsäkerhet
    Högre utbildnings- och legitimationskrav på övrig djurhälsopersonal utöver veterinärerna, samt bättre kontroll och säkerhet.
  • Ökade hygienkrav och vård med minsta möjliga antibiotikaanvändning
    Minskas användningen av antibiotika minskar resistensutvecklingen. Detta kräver dock striktare och fördyrande rutiner, högre kvalitet på förbrukningsmaterial och större krav på lokalerna.

Likheter men också skillnader på djursjukvård och humanvård

Jämförelser mellan djursjukvård och humanvård visar att de är jämbördiga, ändå råder stora olikheter. Här belyser vi några exempel:

Med begreppet sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador. Kravet är att sjukvården ska utföras vid sjukhus, annan likvärdig inrättning eller av någon med särskild sjukvårdsrelaterad yrkeslegitimation. Detta överensstämmer med vård för både människor och djur.

Så till skillnaderna: Veterinärer och läkare har lika lång utbildning, vilken är längre än en tandläkares. En vanlig tandläkarundersökning hos Folktandvården kan jämställas med en veterinärkonsultation, ändå kostar grundavgiften för tandläkaren mer. De flesta djurkliniker har dessutom större bredd på verksamheten än tandläkare då de utför nästan allt som humanvården gör – till exempel kirurgi, ortopedi, kardiologi, neurologi, internmedicin, behandlar ögonsjukdomar och utreder hudproblem.

Då kompetensnivån i vissa fall är högre och bredden på behandlingar och utrustning större, bör veterinärkostnaderna rimligtvis ligga på samma prisnivå eller högre, inte lägre än Folktandvårdens.

Den tydligaste skillnaden är att djurvård inte är skattefinansierad eller momsbefriad som humanvården. Vårdkostnaderna på en vårdcentral eller sjukhus kan vara mycket höga, men blir aldrig lika synliga för patienten i humanvården som för djurägaren.

Djurägaren står alltid själv för hela sjukvårdskostnaden, vilket kan bli ekonomiskt kännbart. Dock behöver man vara medveten om att det som kostar är kompetens samt de omkringliggande faktorer och krav på verksamheten för att kunna erbjuda djursjukvård av hög kvalitet.

Tänk på att:
När ditt djur behöver finns vi där för att ge trygg vård, men med rådande förutsättningar har du också större ekonomisk trygghet med en försäkring.

Priser på Evidensias djurkliniker och djursjukhus

Evidensias djurkliniker och djursjukhus har till viss del samma priser på våra olika vård- och behandlingsinsatser. Men det finns också en lokal prissättning som betyder att kliniken/sjukhuset bestämmer sina egna priser utifrån lokala förutsättningar i form av personalkostnader, hyror och konkurrens. Enhetens storlek och fokus kan också påverka priserna. En mindre djurklinik som främst erbjuder basvård har lägre kostnader och priser än ett större djursjukhus med dygnet-runt-verksamhet, specialister och mer avancerad utrustning.

Den lokala prislistan innehåller fasta priser för olika typer av åtgärder som vaccinationer, röntgen, operationer, narkos, behandlingar med mera.

Ofta används flera delar av prislistan vid en behandling, exakt vilka åtgärder som krävs beror på det enskilda fallet. Därför blir det missvisande att jämföra diagnoser eller fall som till synes är lika, varje patient är unik med olika behov.

Om patienten får vård på jourtid eller kommer in akut blir priset högre. Det är för att vår personal arbetar utanför vanlig arbetstid, och vi behöver ta höjd för ökade lönekostnader.

Vad blir priset på veterinärbesöket?

När du och ditt djur söker vård hos oss ska du kunna be om ett uppskattat pris för veterinärvården – och vad som kan påverka den – både före, under och efter besöket.

Inför besöket kan du gå in på den lokala webbsidan för din närmaste djurklinik eller djursjukhus och titta på deras prislista. Saknar sidan prislista, tveka inte att kontakta dem på telefon för en preliminär prisuppgift. Du kan även boka vissa behandlingar på webbsidan. Hitta klinik

Under besöket har du och veterinären en dialog om

  • Vilka vårdalternativ som finns
  • För- och nackdelar
  • Kostnader förknippade med alternativen

Vi strävar efter att informera om priser för din veterinärvård i ett tidigt skede för att undvika överraskningar. Preliminär prisuppgift tillhör vår policy men det kan ibland vara svårt att förutspå totala kostnader då det beror på resultaten av den diagnostik man utför, samt den variation som finns i behandlingsresultat när man jobbar med levande varelser. Bra kommunikation mellan veterinären och dig som djurägare är alltid A och O.

En veterinärmedicinsk bedömning ligger uteslutande till grund för vad som kan och ska utföras. Det vi gör är medicinskt motiverat utifrån patientens och situationens förutsättningar, men det är du som bestämmer vilken vård vi ska ge ditt djur.

Efter besöket 
Om du har några frågor eller funderingar om din betalning eller faktura, vänd dig till djurkliniken eller djursjukhuset där ditt djur vårdades.

Evidensia har infört ett nytt, gemensamt journalsystem. Det innebär att vi kan följa upp preliminära prisuppgifter i ännu större utsträckning än tidigare.

Går det att jämföra Evidensias veterinärkostnader med andra vårdaktörers?

Visst går det, men det är svårare än att jämföra två helt identiska produkter eller tjänster. Strukturen för debitering kan skilja sig åt mellan olika djurkliniker och djursjukhus. Respektive enhet sätter också sina priser utifrån vad som ingår i totalkostnaden, samt utifrån rådande omständigheter i det specifika patientfallet. Därmed kan resultatet av jämförelsen uppvisa stora skillnader.

I en prisjämförelse utgår man från snittpriser. Då Evidensia tar hand om en stor andel specialist- och akutvård som remitteras till oss får vi också högre snittpriser. Precis som det skiljer sig om du går till din vanliga husläkare på en vårdcentral eller till exempel besöker öron-näsa-halsmottagningen vid en specialistklinik.

Vad har din närmsta veterinärklinik för priser?

Inför besöket kan du gå in på just din kliniks webbsida och titta på deras prislista. Saknar den prislista, tveka inte att kontakta kliniken på telefon för en preliminär prisuppgift.