Välj land

Ledkirurgi

Artroskopi

De flesta ledoperationerna görs numera med artroskopi, som är en så kallad titthålsteknik. Artroskopi ger överlägset bättre insyn i leden jämfört med konventionell kirurg, och därmed möjlighet att ställa en mer exakt diagnos. Många skador och förändringar i leden kan åtgärdas artroskopiskt, det vill säga utan att leden behöver öppnas. Därför är tekniken mycket skonsam för patienten, det blir en snabbare läkning och ett bättre slutresultat. Många gånger får patienten komma hem redan samma dag. Ingreppet görs under full narkos.

Leder som kan behandlas

Bogleden
Osteochondros är en mycket vanlig tillväxtrubbning i bogleden. En del av ledbrosket och underliggande ben dör och lossnar från underlaget. Med artroskopi tas den skadade vävnaden bort. För att få en snabb och effektiv läkning av broskskadan används ofta en teknik som kallas mikrofrakturering. Det innebär att man med en liten metallspets skapar mikroskopiska öppningar i benet där blodkärl kan växa in och underlätta läkningen. Skador på kollateralligamenten (sidoligamenten) i bogleden är vanliga. Dels används en teknik där man genom en radiofrekvens-sond som förs in i leden ”krymper ihop” ledkapsel och uttänjda ledband och startar en ärrbildning som stabiliserar leden. Dels kan man numera direkt med suturer reparera trasiga ledband via artroskopi. Skador på bicepssenan som går genom bogleden kan diagnosticeras och åtgärdas via artroskopi.

Armbågsleden
Osteochondros och fragmentering av processus coronoideus (FCP) är mycket vanliga tillväxtrubbningar som orsakar hälta hos medelstora och större hundraser. Tidig diagnos och åtgärd är av stor vikt för att prognosen ska bli så bra som möjligt. Hundarna visar ibland symptom redan innan man ser några skador på röntgen, och då bör en artroskopi göras direkt. Det är mycket viktigt att inte avfärda hälta hos växande hundar med att ”det är nog växtvärk”! Det finns inte något som heter växtvärk hos hundar! Om en hälta sitter i mer än några dagar ska växande hundar alltid undersökas av en ortoped så att man så tidigt som möjligt kan hitta och åtgärda ledskador.

Knäleden
I knäleden är det mycket vanligt med tillväxtrubbningen osteochondros. Hunden kan visa symptom redan vid 5-6 månaders ålder, men det händer också att skadan inte upptäcks förrän långt senare. De vanligaste skadorna i knäleden är korsbands – och meniskskador. Diagnosen kan ställas mycket exakt med artroskopi och skadade delar av korsband och menisker tas bort samtidigt. Vid korsbandsskador görs därefter en stabilisering tex TPLO- eller TTA-operation. Meniskskador utan samtidig korsbandsskada behandlas helt artroskopiskt.

Hasleden
I hasleden är det framförallt skador orsakade av osteochondros som behandlas med artroskopi.

Tekniken

Artroskopet är ett mycket tunt optiskt instrument, 1,9 – 2,7 mm i diameter, som förs in i leden. Xenonljus leds in i leden via artroskopet med fiberoptik.Till artroskopet är en liten digital videokamera ansluten, och bilden av leden visas med mycket hög upplösning på en bildskärm. En artroskopipump håller ett förinställt tryck i leden och spolar igenom leden kontinuerligt med spolvätska.

Vid artroskopi får kirurgen extremt god insyn i leden. Alla ledytor, ledbrosk, ledkapsel, ligament, senor och menisker som finns i leden kan undersökas i detalj och under kraftig förstoring. Jämfört med en konventionell ledoperation, då leden öppnas kirurgiskt, blir insynen och möjligheten att ställa en exakt diagnos väsentligt mycket bättre med artroskopi. Dessutom innebär artroskopi ett mycket litet trauma för leden, medan däremot kirurgisk ledöppning i sig ger skador på leden och orsakar utveckling av artros.

Skador som påvisas med artroskopi kan också behandlas artroskopiskt. Ofta handlar det om att avlägsna skadade delar av ledbrosk eller underliggande ben, vilket är en förutsättning för läkning. Man tar även bort förändrade mjukdelar i leden såsom förtjockad ledkapsel eller skadade ledband eller menisker. Vissa skadade vävnader kan repareras via artroskopi.

Vid nästan alla artroskopier används en så kallad shaver. Det är ett litet motordrivet instrument med vars hjälp man kan fräsa bort och samtidigt suga ut skadade vävnader ur leden. Ett stort antal olika handinstrument används också för olika ändamål.

I de flesta fallen görs artroskopi som en poliklinisk operation. Det innebär att hunden eller katten får komma hem samma dag och inte behöver ligga kvar på sjukhuset. Effektiv långtidsverkande smärtlindring ges både allmänt och lokalt i samband med operationen. Ofta får hunden dessutom antiinflammatoriska och smärtstillande tabletter utskrivna.

Behandling av korsbandsskada

Korsbanden, det främre och det bakre, sitter inne i knäleden. De stabiliserar leden i riktning framåt-bakåt och vid rotation. Meniskerna är ”broskkuddar” som ligger mellan ledytorna. De är nödvändiga för att leden ska fungera normalt.

Hos människor är de flesta korsbandsskador rent traumatiska och drabbar en led som tidigare var frisk. Korsbandet brister när det utsätts för en plötslig överbelastning, t.ex. hos en fotbollsspelare eller utförsåkare.

Hos hundar börjar processen för det mesta med en långvarig inflammation i knäleden, som kan ha olika grundorsaker. Inflammationen försvagar korsband och menisker. Det främre korsbandet är mest belastat, och till slut går det av helt eller delvis.

När korsbandet brister blir knäleden instabil. Det ger smärta, nedsatt funktion och ytterligare försämring av inflammation och artros. Därför måste hundar och katter med korsbandsskada alltid opereras. Avsikten med operationen är att återställa en stabil led, ge full funktion och hejda eller stoppa försämring av artros.

BEHANDLINGSMETODER:

Direkt inspektion av korsband och menisker
Oberoende av vilken operationsmetod som används för att stabilisera leden är det viktigt att de trasiga korsbandsresterna i leden tas bort, och att meniskerna undersöks noga. 60 % av alla hundar med korsbandsskada har även sprickor eller avlossning av en menisk. För prognosen är det mycket viktigt att hitta och åtgärda alla meniskskador. Upprensningen i leden och behandlingen av meniskerna görs bäst med titthålskirurgi, artroskopi.

Operation för att återställa stabilitet och funktion
Det finns några olika alternativ till operation för att stabilisera knäleden. Inspektion och behandling av leden och den stabiliserande operationen görs vanligen samtidigt.

  • TPLO (Tibial Plateau Leveling Osteotomy)
    TPLO en mycket beprövad operationsmetod. TPLO går ut på att man ändrar vinkeln på tibias (skenbenets) ledyta, för att neutralisera de olika krafter som verkar på knäleden när hunden belastar och rör på benet. Leden blir stabil trots att korsbandet är trasigt eller skadat. Ett halvcirkelformat sågsnitt läggs i benet, den övre delen med ledytan roteras och fästs i det nya läget med en specialgjord metallplatta och skruvar. TPLO ger en stabil led och minskar eller stoppar därmed den fortsatta utvecklingen av artros i leden. TPLO är en avancerad operation och måste utföras korrekt för att förhindra komplikationer, och då är också risken för problem mycket liten. Även risken för sena meniskskador är mycket liten, c:a 1,5%. Aktiv rehabilitering kan påbörjas redan 7-10 dagar efter operationen. Prognosen är mycket god på kort och lång sikt, även om hunden är stor och tung, och för arbetande hundar som oftast kan återgå till full aktivitet.  TPLO kan utföras på hundar av alla storlekar utom dvärghundar.
  • TTA (Tibial Tuberosity Advancement)
    TTA är också en beprövad operationsmetod vid korsbandsskada.  Metoden går ut på att ändra dragriktningen för de muskler som fäster i patella (knäskålen) och som sträcker knäleden. Det gör att instabiliteten som orsakas av korsbandsskadan minskar. Ett sågsnitt läggs i den främre delen av tibia där patellasenan fäster, senfästet flyttas framåt och hålls på plats med metallimplantat. Även TTA är en avancerad operation och måste naturligtvis utföras korrekt. Risken för komplikationer i samband med operationen och för sena meniskskador är då liten, men något större än vid TPLO. Rehabilitering kan påbörjas mycket snart efter operationen. Prognosen är mycket god och hunden kommer snabbt igång efter operationen. En viss instabilitet kvarstår, och därför får leden ibland mer artros över tiden. TTA kan utföras på de flesta storlekar av hundar utom de allra största och minsta.
  • Yttre stabilisering
    Här används syntetiska implantat som sätts utanför ledkapseln, men i samma riktning som det skadade korsbandet. Metoden ger en god stabilitet direkt efter operationen. Men eftersom implantatet utsätts för hög belastning är risken mycket stor att instabiliteten återkommer pga. att implantatet lossnar eller går av, särskilt på medelstora och större hundar. Därför används metoden numera inte för dessa hundar då det finns alternativ med bättre och säkrare resultat, se TPLO och TTA. För mindre hundar och katter är prognosen bättre, men man får räkna med en viss kvarstående instabilitet och därmed försämring av artrosen med tiden.

Rehabilitering
Oberoende av operationsmetod vid korsbandsskada är aktiv rehabilitering avgörande för resultatet. Ofta har hunden haft problem av sin knäled en längre tid innan korsbandet går av, och det är mycket vanligt med stelhet i alla leder i bakbenet, spända, svaga och ömma muskler samt ryggbesvär pga. felbelastning. Alla dessa fel måste återställas efter operationen, och därför är rehabiliteringen en viktig del av behandlingen.

Välj land