Årets bästa dagar! 20% rabatt på allt i butiken Evidensia-dagarna 25-28/4.

Se över stängslen i beteshagarna

Under betessäsongen ser vi många hästar med sårskador på våra djursjukhus och kliniker. En viktig faktor för att minska risken för traumatiska skador på våra hästar är att säkerställa att stängslen är ändamålsenliga och fungerar som de ska. Stängslen ska ses över innan hästarna släpps på betet och förbättras efter behov.

Säkerställ att stängslen i beteshagen är ändamålsenligt för att minska risken för skador. 

Orsaker till sårskador hos hästar på bete

Hästen är ett flyktdjur och är med sina starka reaktioner benägen att skada sig. Vanliga orsaker till sårskador under betet är: 

•    Skada från annan häst - ofta är det sparkskador men även bitskador förekommer.
•    Skada från stängslet – vilket i sin tur kan bero på att hästarna blivit skrämda och själv sprungit igenom stängslet, eller att stängslet är trasigt och hästarna därför skadat sig när de kommit för nära. 
•    Skada efter att hästarna rymt från hagen – det kan till exempel vara trafikolyckor efter att hästarna kommit lösa eller skador efter att de sprungit genom obändig terräng. 
•    Skada från föremål inne i hagen som stenrösen eller vassa pinnar och taggar.  

Alla ovanstående punkter kan på något sätt kopplas till stängslet. Risken för skador efter interaktion med andra hästar ökar till exempel om det finns hörn i hagen där hästar kan bli trängda och risken för skador från farliga föremål i hagen kan minskas om dessa identifieras och stängslas bort. 

Sammantaget är det är av yttersta vikt att säkerställa att stängslen är väl uppsatta och fungerar inför betessläppet!

Se över stängslen i betenshagarna - vad säger regelverket?

Enligt djurskyddsföreskrifterna gäller att betesmarker, rasthagar och drivningsvägar ska vara fria från föremål som hästarna kan skada sig på. Stängsel är väl uppsatta och underhållna, och vara utformade så att hästen inte löper risk att skada sig på dem. Stängseltrådar och stängselnät ska vara väl sträckta. Den som har djur har även ansvar att se till att djuren inte tar sig ut utanför det stängslade området och orsakar skador på sig själv eller mark, egendom eller i trafik. 

Taggtrådsstängsel är inte tillåtet till hästar.

Vem ansvarar för stängslen?

Det är den som är rådig över marken som ansvarar för stängslen. Är det egen mark och egna hästar är det uppenbart. Om man hyr ut betesplats är det uthyraren som är ansvarig. För den som hyr ut betesplats till fyra eller fler hästar krävs dessutom tillstånd för verksamhet på samma sätt som vid uthyrning av boxplatser. I de fall hela marken hyrs eller arrenderas ut kan även rådigheten över marken också överföras till arrendatorn och därmed ansvaret för stängslen. 
    
Om du hyr betesplats till din häst är det alltså uthyraren som är skyldig att säkerställa att stängslen är i godtagbart skick. Som djurägare är man i slutändan ändå alltid ansvarig för sin egen häst, så är stängslen undermåliga och betesägaren inte åtgärdar problemen måste man flytta sin häst.  

Olika sorters stängsel lämpliga för beteshagar till häst

Tills häst används olika typer av slanstaket eller elstängsel, eller en kombination av dessa. 

Staket med slanor

Staket med slanor av trä eller plast är ofta robusta och lätt synliga för hästarna. De utgör en fysisk barriär på ett helt annat sätt än elstängsel. För att vara säkra måste dimensionerna var anpassade till hästarnas storlek och inga vassa föremål får sticka ut. Skador från denna typ av staket ses främst när slanor eller stolpar gått sönder och hästarna skadar sig på brottytan, eller när skruvar och andra skarpa metallföremål lossnar och sticker ut. Det är alltså av vikt att underhållet sköts eftersom skaderisken ökar markant när plankor och stolpar ruttnar.

Slanor av metall förekommer också. Dessa är mycket robusta, men den uppenbara nackdelen är att de är helt oeftergivliga och mycket svåra att få loss ifall hästarna skulle fastna i dem. 

Slanorna kombineras med fördel med eltråd vilket ökar hästarnas respekt för staketet och hindrar hästarna från att äta på träet.

Elstängsel

Hästar har ofta stor respekt för elström och denna typ av stängsel fungerar generellt bra. 
Ofta används eltråd, elrep eller elband. Elstängslen hindrar inte utrymning från hagen på samma sätt som slanstaket, vilket innebär att skador efter att hästar kommit ut ur hagen är vanligare. Vi ser också ofta skador efter att hästar fastnat och snärjt in sig i tråd efter att de gått igenom stängslet eller om trådarna hängt lösa.  

Troligen minskar risken att hästarna oavsiktligt springer igenom stängslet om det är väl synligt, så breda trådar/rep/band är att föredra. Samtidigt är det viktigt att hästarna inte fastnar i trådarna om de går igenom stängslet, då är det bättre att trådarna går av. Använd produkter som är anpassade för häst och som tål att hästarna trycker emot dem, men som går sönder innan hästen själv går sönder. Det finns till exempel säkerhetsskarvar och liknande som säkerställer att trådarna går av vid behov. Men vid val av trådar är det viktigast av allt att elen fungerar och ger en stöt av lämplig styrka, så anlita professionell hjälp för att få rätt anpassat aggregat, trådar och installation.

Precis som för staket med slanor är det viktigt att stolparna är hela och robusta för att stängslet ska fylla sin funktion. 

Och det tål att poängteras:  

För att elstängsel ska vara säkra är det fundamentalt att elströmmen fungerar!

Ett elstängsel utan fungerande el kan inte räknas som väl uppsatt och underhållet. Det skyddar inte hästarna mot skador och kan därmed inte ses som godkänt enligt de regler som finns. Effekten av en elstöt från ett elstängsel beror inte enbart på aggregatets effekt utan även på faktorer som markens beskaffenhet och torrhet. Elstängslen måste kontrolleras med regelbundenhet för att säkerställa att de fungerar. Trådarna måste sitta uppe och sly och annat röjas under trådarna. 

Synliga elband gör att hästarna har lättare att uppfatta stängslet. 

Höjd på trådar och slanor

Höjd på trådar och slanor måste anpassas efter hästarnas storlek som kan variera mycket beroende på ras. För livliga hästar rekommenderas ibland att översta slanan/tråden sitter på en höjd som motsvarar 0,8*mankhöjden. För små ponnyer är det istället det nedre måttet som är viktigast. 

Det är lika viktigt att slanorna eller trådarna inte sitter så tätt att hästarna kan fastna emellan dem. Vanliga rekommendationer till stora hästar är två trådar/slanor på 60 respektive 120 cm höjd och det fungerar ofta tillfredsställande i stora beteshagar. 

Tänk på att stängslet ska passa alla djur vid sambete. Fårnät är inte lämpligt som stängsel till häst. 

Olämpliga stängsel

Taggtråd är inte tillåtet till häst överhuvudtaget. 

Sambete med får är bra på många sätt, men rutnätsstängsel för får (fårnät) är olämpligt att använda till häst då de lätt fastnar med ett ben i en nätmaska. Om hästar och får ska beta på samma mark är det lämpligt att sätta upp elstängsel som hindrar hästarna från att komma i kontakt med fårnätet. 

Vissa grindar och avdelare som används till andra djurslag är också direkt olämpliga till häst. Diagonalfronter och fånggrindar är exempel på detta. Dessa är fasta konstruktioner i metall med litet avstånd mellan slanorna varför hästar lätt kan fastna. Ibland har de även v-formade mönster med skarpa vinklar mellan slanorna som ökar risken ytterligare. Att få loss en häst som fastnat med ett ben i en sådan metallgrind är inte lätt!

Undvik trånga hörn och stängsla av farliga områden

Sätt upp stängslet så att trånga hörn där hästar kan bli trängda undviks. Direkt farliga områden som stenrösen eller områden med mycket kaninhål avgränsas också lämpligen med stängsel. Tänk på att hästar är vanedjur så ändra inte dragningen på stängslen i onödan. Även eltråd som används inne i hagen bör självklart ha elström, annars förlorar hästarna respekten och risken att de sträcker sig över och trasslar in sig i trådarna ökar direkt.

Grindar

I grindarna sker många olyckor. Grindar ska vara väl placerade, robusta och tillräckligt breda för att med lätthet passera igenom med hästen. Det är viktigt med bra och pålitliga öppningsanordningar. Det är bra att använda en sluss så att andra hästar inte råkar rymma genom grinden när en häst tas in eller ut.

Genom att stängsla bort farliga områden och undvika trånga hörn minskas risken för skador. 

Hitta en klinik nära dig

Videosamtal med våra veterinärer när det passar dig

Ladda ner appen