Avmaskning

Alla hästar har parasiter men alla parasiter gör inte hästen sjuk. För att undvika att hästen blir sjuk är det viktigt med betesplanering och -hygien samt goda rutiner för kontroll av parasitbörda.

Parasitrelaterade problem är framför allt kolik, diarré och avmagring. Vissa parasitangrepp kan ge bestående skador varför det är viktigt att ha kontinuerlig kontroll över hur hästens parasitbörda ser ut. Dessutom kan överdrivet användande av avmaskningsmedel kan leda till resistens hos parasiterna, och från och med hösten 2007 är därför alla avmaskningsmedel receptbelagda och används endast om hästen har påvisad hög parasitbörda eller vid förekomst av bandmask eller stor blodmask.

Små besättningar av vuxna hästar med god tillgång på beteshagar behöver ofta ej avmaskas alls. Föl och åringar skall däremot avmaskas regelbundet!

Vanliga inälvsparasiter

Några vanliga inälvsparasiter hos häst är stora blodmasken, lilla blodmasken, bandmask och spolmask.

Lilla blodmasken

Den lilla blodmasken finns alltid hos hästen i viss mängd och ställer inte till problem när de är få. Generell rekommendation för avmaskning för lilla blodmasken är när EPG (egg per gram) överstiger 200.

Stor blodmask och bandmask

Avmaskning mot stor blodmask samt bandmask ska ske vid förekomst, oavsett mängd.

Styngflugans larver

Rutinmässig avmaskning mot styngflugans larver rekommenderas inte.

Träckprov och analyser

Optimala tidpunkter för träckprovstagning är under våren (april-maj) och på hösten (september-oktober). Provtagningen på våren är allra viktigast. Kom ihåg att minst en gång om året, helst på våren, analysera även för stor blodmask och bandmask, analyser som ofta inte ingår i de vanliga träckprovspaketen. Det är också viktigt att följa upp en avmaskning med ett träckprov för att se om avmaskningen har fungerat, detta görs vid olika tidpunkter beroende på vilket avmaskningsmedel som har använts. Kontakta oss gärna för diskussion gällande detta.

För information om vilka avmaskningspreparat som kan användas till dräktiga och digivande ston hänvisar vi till  FASS.

Våra generella rekommendationer för avmaskning av föl/åringar och unghästar:

  • Föl/åringar avmaskas vid 8 och 16 veckors ålder mot spolmask och följer därefter de vuxna hästarnas program, om träckprov inte tas bör de även avmaskas i januari/februari mot spolmask.
  • Unghästar avmaskas regelbundet under betesperioden. Intervall beroende på preparat.

Våra rekommendationer för träckprovstagning:

  • Samla 3-4 färska träckbollar från varje individ och håll dem om möjligt kylda inför transport. Skicka provet så fort som möjligt så äggen inte hinner kläckas.
  • Specificera vilken analys du önskar, om du är osäker, kontakta veterinär!

Våra rekommendationer för att minska smitta i hagar:

  • Skilj på vinter- och sommarhagar
  • Byt hage innan den blivit helt nedbetad
  • Låt hage där häst med påvisad hög parasitbörda gått få vila minst en säsong
  • Låt hagarna växelbetas med kor eller får
  • Mocka hagarna regelbundet eller använd betesputs

Kliniker som erbjuder den här behandlingen

Var snäll och vänta medan klinikerna listas