Vårdhygien och klok antibiotikaanvändning för dig och ditt djurs bästa

måndag 23 januari 2023
Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot den globala hälsan där djursjukvården behöver vara med och bidra till att bromsa spridningen och utvecklingen av resistenta bakterier. Evidensia har tagit fram ett eget program för att värna om hälsan och säkerheten för såväl patienter, djurägare, vår personal som resten av samhället. 

Antibiotika är en av de mest banbrytande upptäckterna inom medicinens historia. Men det som tidigare var en frälsning mot infektioner hotas nu på grund av alltför riklig användning världen över.

Darwins lära om evolution  – ”survival of the fittest” – gäller även bakterier. När antibiotikan används om och om igen selekterar vi fram de bakteriestammar som tål antibiotika och ger dem fritt spelrum att föröka sig. Därmed ökar risken att drabbas av en infektion med resistenta bakterierna som gör att antibiotikans effekt uteblir. Detta är något vi ser redan idag och i framtiden beräknas 10 miljoner människor i världen dö av infektioner med antibiotikaresistenta bakterier, vid exempelvis lunginflammation eller urinvägsinfektion, när det inte längre finns någon antibiotika kvar som fungerar. Att förhindra antibiotikaresistensen är livsviktigt för alla, både djur och människor! 

Evidensias IPC-program

IPC står för Infection-Prevention and Control, det vill säga förebyggande åtgärder och kontrollinsatser som motverkar överförande av bakterier och infektioner. I syfte att säkra hög vårdhygienisk kvalitet och ansvarsfull antibiotikaanvändning inom hela IVC Evidensia har IPC-programmet utvecklats. 

Samtliga djurkliniker/-sjukhus i alla länder som ingår i IVC Evidensia får samma anvisningar, jobbar på ett strukturerat sätt och följer uppsatta rutiner. Efter en gemensam introduktionskurs görs en egenkontroll som visar om det finns arbetsområden kliniken behöver jobba med ytterligare. Efter utförd hemläxa blir det en ny kontroll och slutligen certifiering. 

Infektions- och hygienarbetet består av två delar:

1. Infektionsprevention 

Den förebyggande vårdhygienen är omfattande och handlar om hur kliniken ska ligga steget före för att kunna förhindra infektioner: personalens handhygien, att de har rätt kläder och skor på sig samt hur tvätt, städning, desinfektion och sterilisering av såväl material, vårdmiljöer som instrument går till. 

Även vaccinationer är en typ av infektionsprevention, men ingår inte i IPC-programmet eftersom varje land har sina nationella riktlinjer. I Sverige vaccinerar vi mot de vanligast förekommande smittsamma sjukdomarna, exempelvis:

•    parvovirus (hundpest), valpsjuka och kennelhosta hos hund
•    kattpest och kattsnuva hos katt
•    kaninpest och gulsot hos kanin
•    influensa och stelkramp hos häst.

För att säkra smittskyddet görs en bedömning av varje patient. Vid ingången till kliniken finns en skylt som informerar om att djur med symptom som feber eller diarré hänvisas till en särskild ingång. Sedan tas patienten in i ett avsides rum. Isoleringen, tillsammans med rummets desinficerings- och saneringsrutiner samt skyddsklädsel, borgar för att sjukdomen inte sprids vidare. Det är viktigt att varje steg på kliniken är väl genomtänkt så att smittspridning förhindras.  

2. Infektionskontroll 

Om infektionspreventionen går ut på att mota Olle i grind så består infektionskontrollen av hanteringen när Olle väl kommit in. Här handlar det i korta drag om att övervaka antalet vårdrelaterade infektioner och ha väl förberedda handlingsplaner för de patienter som eventuellt drabbas – allt för att begränsa omfattningen. 

Under infektionskontrollen ligger även användningen av antibiotika. Varje gång ett djur behandlas med antibiotika ska detta noga vägas mot risken för vidare utveckling av antibiotikaresistens. Målsättningen är att bara använda antibiotika till de djur som verkligen har det behovet. De flesta infektioner behöver man inte behandla med antibiotika, många kan djurets eget immunförsvar hantera och skulle det behövas finns även alternativa metoder för att hjälpa djuret att tillfriskna. 

Evidensia följer noggrant antibiotikaanvändningen och klinikens infektionsfrekvens – något som underlättas av att vi har samma journalsystem för hela Evidensia.

Betydelsefulla profiler i det viktiga arbetet 

I Sverige finns tre medarbetare som jobbar centralt med att coacha, utbilda och följa upp alla Evidensias svenska kliniker och sjukhus i IPC-programmet. Här är deras ansvarsområden:

Anna-Maria Andersson, leg. veterinär med doktorsexamen i epidemiologi. Arbetar som chef för vårdhygien och antibiotikafrågor inom hela IVC Evidensia. Som initiativtagare och övergripande ansvarig för IPC programmet tar hon fram riktlinjer, utbildningsmaterial, hjälpmedel och verktyg för att mäta antibiotikaanvändningen på klinikerna.  

Madelene Holappa, leg. djursjukskötare och steriltekniker. Implementerar IPC Programmet i Sverige och coachar/utbildar viktiga nyckelpersoner ute på klinikerna. Hon är även den som certifierar klinikerna och delar ut IPC-diplom. 

Ditte Ljungquist, leg. veterinär med specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Utbildar/coachar veterinärerna i klok antibiotikaanvändning samt skapar riktlinjer och verktyg tillsammans med Anna-Maria. 

Låt de gosiga kramarna förbli gosiga 

Idag är våra sällskapsdjur naturliga familjemedlemmar. Ofta delar vi säng, eller njuter tillsammans av en god munsbit. Helt klart delar vi också samma miljö för bakterier och virus. Det innebär att vi behöver arbeta tillsammans för att förhindra smittspridning, inte bara på våra kliniker utan även i andra miljöer där människor och djur möts. Med ett sådant samarbete värnas antibiotikan så den kan fungera även framöver. Låt de gosiga kramarna fortsätta vara gosiga, också i framtiden.