Villkor

Medlemskap

Kundklubben Evidensiaplus ägs och drivs av Evidensia Djursjukvård AB, org. nr: 556880-7217.

Medlemskapet i Evidensiaplusär kostnadsfritt och ansökan sker på vår webbplats eller i någon av Evidensias djursjukhus och kliniker. Medlemmar får möjlighet att ta del av förmåner, erbjudanden, goda råd och evenemang. För att ansöka om medlemskap gäller att sökanden är privatperson över 18 år med tillgång till e-postadress, mobiltelefonnummer samt giltigt personnummer. Medlemskapet är personligt och kortet kan inte överlåtas till annan person. Medlem är ansvarig för att meddela Evidensia om eventuella förändringar i kontaktuppgifter (adress, e-post, telefonnummer, namn) genom www.evidensia.se eller plus@evidensia.se.

Villkor och giltighetstid
Evidensia förbehåller sig rätten att vidta ändringar av villkoren för Evidensiaplus. Ändringen träder i kraft trettio (30) dagar efter att medlemmen informerats om förändringen. Senaste villkoren finns alltid på www.evidensia.se. Om du som medlem inte godkänner eventuella ändringar av villkoren ska Evidensia snarast skriftligen meddelas om detta. Medlemskapet kan när som helst sägas upp av medlem och Evidensia har rätt att med omedelbar verkan säga upp medlemskapet vid misstanke om att medlemskapet missbrukas eller om medlem varit inaktiv i tjugofyra (24) månader. Evidensia äger också alltid rätt att säga upp medlemskap utan skäl med iakttagande av trettio (30) dagars uppsägningstid.
Har du utländskt personnummer eller personuppgifter skyddade av sekretess är du pga. systemtekniken tyvärr förhindrad att teckna medlemskap.

Force Majeure och tillämplig lag
Evidensia är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Evidensia själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Evidensia är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Evidensia varit normalt aktsam. Evidensia ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Svensk materiell rätt skall tillämpas på dessa medlemsvillkor. Eventuell tvist skall prövas av allmän domstol.

Behandling av personuppgifter
Evidensia behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL) och i övrigt i överensstämmelse med svensk rätt. Personuppgiftsansvarig är Evidensia Djursjukvård AB (org nr 556880-7217), Djursjukhusvägen 11, 734 94 Strömsholm e-post: plus@evidensia.se). Som medlem samtycker du till att personnummer, personuppgifter samt uppgifter om köp som sker hos Evidensia lagras elektroniskt och behandlas och att personuppgifter kan lämnas ut till samarbetspart eller liknande för marknadsföringssyfte. Ändamålen med att registrera, behandla, samköra och uppdatera uppgifter är för att administrera Evidensias kundklubb, kommunikation med medlemmar, direktmarknadsföring av både generell och riktad karaktär (rabatter och erbjudanden), statistisk, kund och marknadsanalyser samt affärs- och metodutveckling. Personnummer används för uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Evidensia samarbetar med för nödvändig behandling för Evidensias räkning, t ex för analys, tryck, distribution m m. Utöver detta kan Evidensia även enligt lag vara tvingat att lämna ut uppgifter till annan.

Uppsägning av medlemsskap
Du har när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap och därmed återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och du har enligt personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om vår behandling av dina uppgifter (registerutdrag) och kan när som helst begära rättning av felaktiga eller missvisande uppgifter. Begäran om registerutdrag och/eller rättelse skall skickas skriftligt till Evidensiaplus+, Personuppgiftsombudet, Djursjukhusvägen 11, 734 94 Strömsholm. Personuppgifter sparas inte längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen.
Information om vilka personuppgifter som är registrerade om dig kan erhållas efter skriftlig begäran till personuppgiftsansvarig (se kontaktuppgifter).
Evidensia AB kan säga upp ditt medlemskap vid misstanke om missbruk av medlemskapet.

Villkorsändring
Evidensia äger rätt att ändra villkoren för kundklubben. Villkorsändring träder i kraft när underrättelse om villkorsändring sänts till dig.

Augusti 2014